• GDPR

    • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    • Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry,

     IČO: 00 893 552

     kontaktné údaje: 052/442 2865, hotelovatatry@mail.telekom.sk,

     sos-smokovec.edupage.org

     __________________________________________________________________

     ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

      

     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

      

     Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

      

     Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

     1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
     2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
     3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
     4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
     5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
     6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

      

     Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

      

     Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

      

     UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu hotelovatatry@mail.telekom.sk alebo číslo 052/442 2865

     alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

      

      

     Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

     1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

     a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

     b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

     c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

     d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti                       o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

     Názov informačného systému 

     Personálna agenda zamestnancov

     Právny základ

     Personalistika:

     Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
     Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
     Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
     a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
     o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
     č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
     a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

     Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z.                     o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.                                  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.                     o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

      

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

     2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

     a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

     b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

     c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

     d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

     e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

     Názov informačného systému 

     Mzdová agenda zamestnancov

     Právny základ

     Mzdy:

     Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
     Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
     Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
     a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
     o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
     č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
     a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

      

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

     3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

     Názov informačného systému 

     Agenda BOZP zamestnancov

     Právny základ 

     BOZP: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu                         o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

      

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

     4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
     s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

     Názov informačného systému 

     Ekonomicko-účtovný

     Právny základ

     Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
     Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
     č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

     5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
     ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
     .

     Názov informačného systému 

     IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

      

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Uchádzači o zamestnanie

     6 EVIDENCIA ŽIAKOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch strednej odbornej školy, ktorá pripravuje žiakov

     v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností
     a môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

     Názov informačného systému 

     Evidencia žiakov strednej odbornej školy

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch
     a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
     v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov, sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
     na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
     a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
     zriaďovateľ, Centrum vedecko – technických informácií, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • zákonní zástupcovia žiakov, pri zápise žiaka do školy,
     • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

     7 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

                        

     Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií zamestnancov
     a žiakov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach a na rôznych akciách mimo školy so zámerom budovať jeho dobré meno
     .

     Názov informačného systému 

     IS Propagácia prevádzkovateľa

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na archiváciu os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • žiaci školy,
     • zákonní zástupcovia žiakov,
     • zamestnanci prevádzkovateľa IS.

     8 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach so zámerom budovať jeho dobré meno.

     Názov informačného systému 

     IS Fotografie z verejných akcií

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na archiváciu os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa 

     Kategórie dotknutých osôb  

     Účastníci verejných podujatí.

     9 ZMLUVNÉ VZŤAHY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku  prevádzkovateľa fyzickým osobám. 

     Názov informačného systému 

     Zmluvné vzťahy – prenájom priestorov

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • zmluvná strana – fyzická osoba

      

      

     10 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

     Názov informačného systému 

     IS Verejné obstarávanie

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby
     • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

     11 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

     Názov informačného systému 

     IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

      

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     14 dní

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
     • samotná verejnosť

     12 ŠTIPENDIÁ

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
     v predmetnom informačnom systéme Štipendiá
     je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.

     Názov informačného systému 

     IS Štipendiá

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené §149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
     č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výslovným súhlasom dotknutej osoby
     so spracúvaním jej osobných údajov v rámci informačného systému Štipendiá, v súlade so zákonom NR SR
     č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     Centrum vedecko-technických informácií SR, Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Žiadatelia o priznanie stredoškolského štipendia, zákonní zástupcovia žiadateľov, poberatelia štipendií

     13 SŤAŽNOSTI

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

     Názov informačného systému 

     IS Sťažnosti

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
     o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • fyzické osoby – sťažovateľ,
     • fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
     • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

     14 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom                 o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu                           k informáciám.

     Názov informačného systému 

     IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.                    o ochrane osobných údajov.

     Kategórie príjemcov

     žiadatelia, orgány verejnej moci

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
     č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     15 SPRÁVA REGISTRATÚRY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov                   v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

     Názov informačného systému 

     IS Správa registratúry

     Právny základ

     Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

     16 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR                   č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich                  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene                       a doplnení niektorých zákonov.

     Názov informačného systému 

     IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Právny základ

     Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • oznamovateľ,
     • osoba, proti ktorej podnet smeruje.

     17 RADA ŠKOLY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

     Názov informačného systému 

     IS Rada školy

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Členovia rady školy.

     18 EVIDENCIA SZČO

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

     Názov informačného systému 

     Evidencia SZČO

      

      

     Právny základ

     Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

     19 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

     Názov informačného systému 

     Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

     20 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Názov informačného systému 

     IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

     Právny základ

     Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

     Kategórie príjemcov

     • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
     na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva


     Príloha č. 1 k Internému predpisu č.3/2016,  zo dňa 06.05.2016

      

      

     REGISTRATÚRNY PLÁN

      

      

      

      

     Registratúrna

     Názov vecnej skupiny

     Znak hodnoty

      

     značka

      

      

     Lehota uloženia

      

     RZ

     ZH - LU

      

      

     V    Všeobecná agenda

      

      

     VA

     Analýzy a rozbory a vyhodnotenia školského roka

      

      

     VA1

     Vlastné - ročné a dlhodobé

     A-5

      

     VA2

     Vlastné – krátkodobé

     5

      

     VA3

     Riadených organizácií

     5

      

     VB

     Projekty a programy školy

     A-10

      

     VC

     Koncepcia rozvoja školy

     A-10

      

     VD

     Delimitačné protokoly

     A-10

      

     VE

     Evidencie

     5

      

     VF

     Bežná korešpondencia

     3

      

     VG

     Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

      

      

     VG1

     Poskytnutie informácie

     5

      

     VG2

     Rozhodnutie

     5

      

     VH

     Komisie

     5

      

     VI

     Metodická a koordinačná činnosť

     5

      

     VJ

     Petície

      

     A-10

      

     VK

     Kontroly

     10

      

     VL

     Sťažnosti, podnety, oznámenia

     10

      

     VM

     Indexy a registre

     A-10

      

     VN

     Registratúrny denník, denník spisov

     10

      

     VO

     Dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu, (odovzdávacie zoznamy)

     A-10

      

     VP

     Preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)

     1                      (po vyradení spisov)

      

     VR

     Výpožičné lístky

     1

      

     VS

     Súdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky

     10

      

     VV

     Štatistika

      

      

     VV1

     Ročná a dlhodobá

     A-5

      

     VV2

     Krátkodobá

     5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     A     Agenda riadenia

     AA

     Zriaďovacia listina (zmeny a dodatky)

     A

     (po zrušení)

     AB

     Štatút

     A-10

     AC

     Vnútorné  riadiace akty (príkazy, pracovný poriadok organizačný  poriadok, bezpečnostný poriadok, registratúrny poriadok, smernice,  pokyny)

     A-5

     (po strate platnosti)

     AD

     Rada školy

     A-10

     AE

     Porady a rokovania

      

     AE1

     Operatívne porady riaditeľa

     5

     AE2

     Pedagogická rada

     5

     AE3

     Rodičovské združenia (porady, zápisnice, dokumentácia)

     5

     AE4

     Školských poradní

     5

     AE5

     Predmetová komisia

     5

     AE6

     Metodické združenie

     5

     AF

     Dohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami

     10

     AG

     Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené škole

     A-5

     AH

     Kolektívna zmluva

     A-5

     AI

     Kontrolná činnosť riaditeľa a zástupcu riaditeľa

      

     AI1

     Plán kontrolnej činnosti

     5

     AI2

     Hospitačný záznam

     5

     AJ

     Školská inšpekcia a štátny dozor (zápisnice, záznamy)

     A-5

      

      

     C   BOZP a OPP, Civilná obrana

     CA

     Úrazy

      

     CA1

     Ľahké

      

     5

     CA2

     Ťažké

      

     A-5

     CA3

     Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví

     5

     CA4

     Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov

     5

     CA5

     Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov

     5

     CB

     Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP

     5

     CD

     Protokoly o vykonaní dozoru, evidované karty ochranných pomôcok, kniha inštruktáží o BOZP

     5

     CE

     Dokumentácia BOZP

     5

     CO

     Civilná obrana

     5

      

      

     E   Publikačná činnosť

     EA

     Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole

     5

     EB

     Časopisy vydané školou alebo školským zariadením

     A-5

     (1 výtlačok)

     EC

     Kronika školy

     A

      

      

      

     G    Ekonomická agenda

     GA

     Rozpočet

      

     GA1

     Vlastný

     A-10

     GA2

     Správy o čerpaní

     5

     GA3

     Zmeny, rozpočtové opatrenia

     5

     GA4

     Záverečný účet

     A-10

     GB

     Finančná kontrola

     10

     GU

     Účtovníctvo

      

     GU1

     Výkazy

     10

     GU2

     Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady bankové doklady, pokladničné doklady)

     10

     GU3

     Mzdy

      

     GU31

     Podklady pre zostavenie miezd

     5

     GU32

     Výplatné listiny

     10

     GU4

     Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne

     10

     GU5

     Daňové výkazy

     10

     GZ

     Zmluvy

      

     GZ1

     Kúpne, o výpožičke, nájomné, zámenné, o stravovaní, o dielo, o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné

     10

     GZ2

     O prevode správy majetku štátu

     A-10

      

     L     Hospodárska agenda

     LA

     Verejné obstarávanie

     LA1

     Nadlimitné

     10

     LA2

     Podlimitné

     5

     LB

     Budovy (vlastné)

      

     LB1

     Stavebná a projektová dokumentácia

     A                    (po zrušení školy alebo školského           zariadenia)             

     LB2

     Opravy a údržba

     5

     LB3

     Investičná výstavba

     20

     LB4

     Register investícií

     5

     LD

     Delimitácie budov, priestorov a miestností, výpočtovej techniky a mot. Vozidiel

      

     LD1

     Základná evidencia

     A-10

     LD2

     Pomocná evidencia

     5

     LE

     Prihlášky, odhlášky – elektrická energia, plyn, komunálny odpad, voda

      5

     LF

     Hospodársko-finančné veci

      

     LF1

     Pohľadávky, fakturovanie

     10

     LF2

     Osobné motorové vozidlá – prevádzka

     5

     LF3

     Denník dispečera

     5

     LF4

     Administratívne dohody

     5

     LF5

     Telefón. stanice, fax, modem, TV, rozhlas, rádiostanice, noviny, časopisy

     5

     LF6

     Poštovné

     5

     LF7

     Kancelárska a iná technika

     5

     LF8

     Objednávky

     5

     LF9

     Doprava - jednotný vozový park

     5

     LF10

     Evidencia skladových zásob

     5

     LF11

     Sklad - príjem, výdaj

     5

     LI

     Inventarizácia

      

     LI1

     Základná evidencia budov a pozemkov

     A-10

     LI2

     Základná evidencia inventárneho zariadenia

     5

     LI3

     Pomocná evidencia – miestne zoznamy inventárnych predmetov

     5

     LI4

     Majetku a skladových zásob

     A-10

     LI5

     Inventárne karty hmotného majetku

     5

     LI6

     Ponuka prebytočného majetku

     5

     LI7

     Znalecké posudky

     5

     LI8

     Vyradenie majetku

     5

     LI9

     Likvidácia majetku

     5

     LK

     Koncesné obstarávanie

      

     LK1

     Vyhlásenie verejného výberového konania

     5

     LK2

     Priame zadanie

     5

     LK3

     Udelenie a odňatie koncesie

     5

     LK4

     Neudelenie koncesie

     5

     LK5

     Previerky

     5

     LP

     Poistenie

      

     LP1

     Zmluvy

     5

     LP2

     Likvidácia škody

     5

      

     P   Personálna agenda

     PA

     Osobný spis zamestnanca – obsahuje platový dekrét,

     70                   (od narodenia)

      

     menovací dekrét,...

     PB

     Rozbory klasifikačnej štruktúry a stavu zamestnancov

     A-10

     PD

     Dovolenky

     3

     PE

     Dochádzka, evidencia pracovného času

     3

     PF

     Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede

     5

     PG

     Dokumentácia k výberovému konaniu

     5

     PH

     Mzdové listy

     70

     (od narodenia)

     PI

     Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...)

     5

     PJ

     Dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) – od r. 2013 súčasť osobného spisu

      70

     (od narodenia)

     PK

     Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy)

     5

     PL

     Hmotná núdza

     10

      

      

      

      

     S    Výchovno - vzdelávací proces

     SA

     Triedna kniha

     10

     SB

     Triedny výkaz

     60                   (od narodenia)

     SC

     Katalógový list žiaka

     60                   (od narodenia)

     SD

     Školský vzdelávací/výchovný program

      

     SD1

     Učebné/výchovné plány

     A-10

     SD2

     Učebné/výchovné osnovy

     A-10

     SD3

     Vzdelávacie/výchovné štandardy

     A-10

     SD4

     Tematické výchovné/vzdelávacie plány

     5

     SE

     Protokol o maturitnej skúške

     A-20

     SF

     Protokol o záverečnej skúške

     A-20

     SG

     Protokol o absolutóriu

     A-20

     SH

     Protokol o komisionálnych skúškach

     A-20

     SI

     Protokol o štátnej jazykovej skúške

     A-20

     SJ

     Denný záznam školského zariadenia

     10

     SK

     Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

     10

     SL

     Plán práce školy

     10

     SM

     Rozvrh hodín

     5

     SN

     Školský poriadok

     A-10

     SO

     Galéria úspechov školy (olympiády, súťaže)

     A-5

     SP

     Súťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie)

     5

     SQ

     Povinne voliteľné predmety

     5

     SR

     Účelové cvičenia, didaktické hry

     5

     SS

     Nepovinné predmety

     5

     ST

     Vysvedčenia

      

     ST1

     Neprevzaté vysvedčenia

     5

     ST2

     Nostrifikácia

     5

     ST3

     Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení

     5

     SU

     Poukazy

      

     SU1

     Vzdelávacie

     5

     SU2

     Kultúrne

     5

     SV

     Denník evidencie odborného výcviku

     10

     SW

     Rekvalifikačné kurzy

     5

     SX

     Školský klub detí (triedna kniha, prehľad)

     5

      

     Y     Informatika

     YP

     Programové vybavenie – inštalácia, licencie, údržba

      5

     YS

     Školenia a semináre

     5

     YT

     Technické vybavenie školy – doklady, zmluvy, reklamácie

      

      

      

      

     Z   Žiacke veci

     ZA

     Dokumentácia žiaka

      

     ZA1

     Osobný spis žiaka

     10

     ZA2

     Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     5 (po ukončení štúdia)

     ZA3

     Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia

     20                   (od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti)

     ZA4

     Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu

     5 (po ukončení štúdia)

     ZA5

     Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka

     5 (po ukončení štúdia)

     ZB

     Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie)

     5

     ZC

     Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia)

     5

     ZD

     Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi

     10

     ZE

     Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií

     5

     ZF

     Štúdium žiaka v zahraničí

     5                     (po ukončení štúdia)

     ZG

     Zahraniční študenti

     5

     ZH

     Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán

     5

     ZI

     Vylúčenie zo štúdia

     10

     ZJ

     Písomné práce žiakov

     3

     ZK

     Záujmové útvary, krúžky

     5

     ZL

     Zaradenie podľa odborných činností

     5

     ZM

     Štipendiá

     10

     ZN

     Maturitné skúšky

      

     ZN1

     Organizácia

     5

     ZN2

     Písomné práce

     5

     ZN3

     Praktické maturitné skúšky

     5

     ZO

     Monitoring

     5

     ZP

     Prestupy žiakov

     5