• Kritériá štúdia pre škol.rok 2020/2021

   • Riaditeľ Strednej odbornej školy  hotelovej Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a zákona č. 324/2012 v platnom znení určuje tieto

    kritériá

    prijatia uchádzačov do 1. ročníkov denného štúdia študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021.

    Príjmanie na stredné školy - termíny:

    Študijné odbory

     

    Do tried 1. ročníka je možné prijať:

     

    1. v študijnom odbore  6444 K čašník, servírka       (4-ročné štúdium)       24 uchádzačov ( z toho  19 žiakov v duálnom vzdelávaní )
    2. v študijnom odbore  6445 K kuchár                     (4-ročné štúdium)       21 uchádzačov  (z toho 16 žiakov v duálnom vzdelávaní)

     

    Učebné odbory

     

    Do tried 1. ročníka je možné prijať:

     

     1. v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka (3-ročné štúdium)     10 uchádzačov ( z toho 6 žiakov v duálnom vzdelávaní )
     2. v učebnom odbore 6445 H kuchár               ( 3-ročné štúdium )   12 uchádzačov  (z toho 7 žiakov v duálnom vzdelávaní )

     

    Uchádzači o štúdium v týchto učebných odboroch budú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe  priemeru známok zo ZŠ.