• Kritériá štúdia pre škol.rok 2021/2022

   • Riaditeľ Strednej odbornej školy  hotelovej Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a zákona č. 324/2012 v platnom znení určuje tieto

    kritéria 2021/2022

    prijatia uchádzačov do 1. ročníkov denného štúdia študijných a učebných odborov pre školský rok 2021/2022.

    Príjmanie na stredné školy - termíny:

     

    Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

    a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
    b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
    c)do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
    d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

    Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
    a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
    b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
    a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
    b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
                                                                (info z https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021)

     

    Študijné odbory

     

    Do tried 1. ročníka je možné prijať:

     

    1. v študijnom odbore  6444 K čašník, servírka       (4-ročné štúdium)       14 uchádzačov ( z toho  8 žiakov v duálnom vzdelávaní )
    2. v študijnom odbore  6445 K kuchár                     (4-ročné štúdium)       24 uchádzačov  (z toho 18 žiakov v duálnom vzdelávaní)

     

    Učebné odbory

     

    Do tried 1. ročníka je možné prijať:

     

     1. v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka (3-ročné štúdium)     19 uchádzačov ( z toho 10 žiakov v duálnom vzdelávaní )
     2. v učebnom odbore 6445 H kuchár ( 3-ročné štúdium )   19 uchádzačov  (z toho 10 žiakov v duálnom vzdelávaní )

                    c. v učebnom odbore 2964 H cukrár  ( 3-ročné štúdium )  8 uchádzačov  ( z toho 5 žiakov v duálnom vzdelávaní )

    Uchádzači o štúdium v týchto učebných odboroch budú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe  priemeru známok zo ZŠ.