• ŠVP a správa o vých.vzdel.činnosti

   • informácie

    Správa o vých.vzdel.činnosti za šk. rok 2019-2020                                                        

    rozdelenie tried do učební v školskom roku 2020/2021 - TU                       školský poriadok (*.doc)

     

    školský vzdelávací program

     

    duálne vzdelávanie vzdelávanie
      študijný odbor hotelová akadémia 6 323 K  + popis
    študijný odbor kuchár 6 445 K  + popis študijný odbor kuchár 6 445 K  + popis
    študijný odbor čašník, servírka 6 444 K  + popis študijný odbor čašník, servírka 6 444 K  + popis
    učebný odbor kuchár 6 445 H  + popis učebný odbor kuchár 6 445 H  + popis
    učebný odbor čašník, servírka 6 444 H  + popis učebný odbor čašník, servírka 6 444 H  + popis
    učebný odbor cukrár 2964 H + popis učebný odbor cukrár 2964 H + popis
      študijný nadstavbový odbor spoločné stravovanie 6421 L + popis