• Koordinátor: PaedDr. Silvia Kiššová

     Konzultácie: každý deň podľa potreby 

     Hlavné ciele činnosti výchovnej poradkyne:

     • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a kariérnej prípravy,
     • pozornosť venovať práci s problémovými žiakmi formou pravidelných konzultácií výchovného poradcu s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami,
     • pomáhať sociálne znevýhodneným žiakom, spolupracovať pritom so zákonnými zástupcami,
     • poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
     • spolupracovať s CPPPaP v Poprade,  koordinátormi pre jednotlivé výchovy, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, vedením školy, zákonnými zástupcami,
     •  podieľať sa na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, dobrej klímy v triedach a na škole.

     Trvalé úlohy:

     1. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu počas školského roku.
     2. Štúdium dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry počas školského roku.
     3. Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi počas školského roku.
     4. Účasť na pracovných poradách výchovných poradcov CPPPaP v Poprade.
     5. Tvorba informačného panelu VP.
     6. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov,  ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, základné školy, CPPPaP, polícia a i.).
     7. Podľa potreby triednych učiteľov zadávať požiadavky na uskutočňovanie prednášok, besied a psychologických vyšetrení žiakov.
     8. Priebežne spolupracovať s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie - požiadať o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva.

      

                                                                                               vypracovala: PaedDr. Silvia Kiššová