• ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

   • Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry,

    IČO: 00 893 552

    kontaktné údaje: 052/442 2865, hotelovatatry@mail.telekom.sk,

    sos-smokovec.edupage.org

    __________________________________________________________________

    ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

     

    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

     

    Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

     

    Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

    1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
    2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
    3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
    4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
    5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
    6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

     

    Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

     

    Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

     

    UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

     

    V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu hotelovatatry@mail.telekom.sk alebo číslo 052/442 2865

    alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

     

     

    Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

    1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

    a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

    b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

    c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

    d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti                       o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

    Názov informačného systému 

    Personálna agenda zamestnancov

    Právny základ

    Personalistika:

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
    č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
    Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
    č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
    Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
    a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
    o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
    NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
    NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
    NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
    č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
    a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

    Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z.                     o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.                                  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.                     o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

     

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

    2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

    a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

    b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

    c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

    d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

    e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

    Názov informačného systému 

    Mzdová agenda zamestnancov

    Právny základ

    Mzdy:

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
    č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
    Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
    č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
    Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
    a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
    o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
    NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
    č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
    a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

     

    Kategórie príjemcov

    orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

    3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

    Názov informačného systému 

    Agenda BOZP zamestnancov

    Právny základ 

    BOZP: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu                         o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

     

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

    4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
    s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

    Názov informačného systému 

    Ekonomicko-účtovný

    Právny základ

    Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
    Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
    č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

    5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
    ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
    .

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

     

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Uchádzači o zamestnanie

    6 EVIDENCIA ŽIAKOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch strednej odbornej školy, ktorá pripravuje žiakov

    v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností
    a môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

    Názov informačného systému 

    Evidencia žiakov strednej odbornej školy

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch
    a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
    v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov, sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
    na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
    a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
    zriaďovateľ, Centrum vedecko – technických informácií, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • zákonní zástupcovia žiakov, pri zápise žiaka do školy,
    • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

    7 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

                       

    Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií zamestnancov
    a žiakov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach a na rôznych akciách mimo školy so zámerom budovať jeho dobré meno
    .

    Názov informačného systému 

    IS Propagácia prevádzkovateľa

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na archiváciu os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • žiaci školy,
    • zákonní zástupcovia žiakov,
    • zamestnanci prevádzkovateľa IS.

    8 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach so zámerom budovať jeho dobré meno.

    Názov informačného systému 

    IS Fotografie z verejných akcií

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na archiváciu os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa 

    Kategórie dotknutých osôb  

    Účastníci verejných podujatí.

    9 ZMLUVNÉ VZŤAHY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku  prevádzkovateľa fyzickým osobám. 

    Názov informačného systému 

    Zmluvné vzťahy – prenájom priestorov

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • zmluvná strana – fyzická osoba

     

     

    10 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

    Názov informačného systému 

    IS Verejné obstarávanie

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby
    • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

    11 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

    Názov informačného systému 

    IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

     

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    14 dní

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
    • samotná verejnosť

    12 ŠTIPENDIÁ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
    v predmetnom informačnom systéme Štipendiá
    je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.

    Názov informačného systému 

    IS Štipendiá

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené §149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
    č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výslovným súhlasom dotknutej osoby
    so spracúvaním jej osobných údajov v rámci informačného systému Štipendiá, v súlade so zákonom NR SR
    č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Centrum vedecko-technických informácií SR, Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Žiadatelia o priznanie stredoškolského štipendia, zákonní zástupcovia žiadateľov, poberatelia štipendií

    13 SŤAŽNOSTI

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

    Názov informačného systému 

    IS Sťažnosti

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
    o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • fyzické osoby – sťažovateľ,
    • fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
    • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

    14 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom                 o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu                           k informáciám.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.                    o ochrane osobných údajov.

    Kategórie príjemcov

    žiadatelia, orgány verejnej moci

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
    č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    15 SPRÁVA REGISTRATÚRY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov                   v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

    Názov informačného systému 

    IS Správa registratúry

    Právny základ

    Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

    Kategórie príjemcov

    orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

    16 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR                   č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich                  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene                       a doplnení niektorých zákonov.

    Názov informačného systému 

    IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Právny základ

    Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • oznamovateľ,
    • osoba, proti ktorej podnet smeruje.

    17 RADA ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

    Názov informačného systému 

    IS Rada školy

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty na vymazanie sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Členovia rady školy.

    18 EVIDENCIA SZČO

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

    Názov informačného systému 

    Evidencia SZČO

     

     

    Právny základ

    Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

    19 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

    Názov informačného systému 

    Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

    20 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

    Názov informačného systému 

    IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

    Právny základ

    Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

    Kategórie príjemcov

    • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
    na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva


    Príloha č. 1 k Internému predpisu č.3/2016,  zo dňa 06.05.2016

     

     

    REGISTRATÚRNY PLÁN

     

     

     

     

    Registratúrna

    Názov vecnej skupiny

    Znak hodnoty

     

    značka

     

     

    Lehota uloženia

     

    RZ

    ZH - LU

     

     

    V    Všeobecná agenda

     

     

    VA

    Analýzy a rozbory a vyhodnotenia školského roka

     

     

    VA1

    Vlastné - ročné a dlhodobé

    A-5

     

    VA2

    Vlastné – krátkodobé

    5

     

    VA3

    Riadených organizácií

    5

     

    VB

    Projekty a programy školy

    A-10

     

    VC

    Koncepcia rozvoja školy

    A-10

     

    VD

    Delimitačné protokoly

    A-10

     

    VE

    Evidencie

    5

     

    VF

    Bežná korešpondencia

    3

     

    VG

    Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

     

     

    VG1

    Poskytnutie informácie

    5

     

    VG2

    Rozhodnutie

    5

     

    VH

    Komisie

    5

     

    VI

    Metodická a koordinačná činnosť

    5

     

    VJ

    Petície

     

    A-10

     

    VK

    Kontroly

    10

     

    VL

    Sťažnosti, podnety, oznámenia

    10

     

    VM

    Indexy a registre

    A-10

     

    VN

    Registratúrny denník, denník spisov

    10

     

    VO

    Dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu, (odovzdávacie zoznamy)

    A-10

     

    VP

    Preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)

    1                      (po vyradení spisov)

     

    VR

    Výpožičné lístky

    1

     

    VS

    Súdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky

    10

     

    VV

    Štatistika

     

     

    VV1

    Ročná a dlhodobá

    A-5

     

    VV2

    Krátkodobá

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A     Agenda riadenia

    AA

    Zriaďovacia listina (zmeny a dodatky)

    A

    (po zrušení)

    AB

    Štatút

    A-10

    AC

    Vnútorné  riadiace akty (príkazy, pracovný poriadok organizačný  poriadok, bezpečnostný poriadok, registratúrny poriadok, smernice,  pokyny)

    A-5

    (po strate platnosti)

    AD

    Rada školy

    A-10

    AE

    Porady a rokovania

     

    AE1

    Operatívne porady riaditeľa

    5

    AE2

    Pedagogická rada

    5

    AE3

    Rodičovské združenia (porady, zápisnice, dokumentácia)

    5

    AE4

    Školských poradní

    5

    AE5

    Predmetová komisia

    5

    AE6

    Metodické združenie

    5

    AF

    Dohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami

    10

    AG

    Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené škole

    A-5

    AH

    Kolektívna zmluva

    A-5

    AI

    Kontrolná činnosť riaditeľa a zástupcu riaditeľa

     

    AI1

    Plán kontrolnej činnosti

    5

    AI2

    Hospitačný záznam

    5

    AJ

    Školská inšpekcia a štátny dozor (zápisnice, záznamy)

    A-5

     

     

    C   BOZP a OPP, Civilná obrana

    CA

    Úrazy

     

    CA1

    Ľahké

     

    5

    CA2

    Ťažké

     

    A-5

    CA3

    Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví

    5

    CA4

    Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov

    5

    CA5

    Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov

    5

    CB

    Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP

    5

    CD

    Protokoly o vykonaní dozoru, evidované karty ochranných pomôcok, kniha inštruktáží o BOZP

    5

    CE

    Dokumentácia BOZP

    5

    CO

    Civilná obrana

    5

     

     

    E   Publikačná činnosť

    EA

    Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole

    5

    EB

    Časopisy vydané školou alebo školským zariadením

    A-5

    (1 výtlačok)

    EC

    Kronika školy

    A

     

     

     

    G    Ekonomická agenda

    GA

    Rozpočet

     

    GA1

    Vlastný

    A-10

    GA2

    Správy o čerpaní

    5

    GA3

    Zmeny, rozpočtové opatrenia

    5

    GA4

    Záverečný účet

    A-10

    GB

    Finančná kontrola

    10

    GU

    Účtovníctvo

     

    GU1

    Výkazy

    10

    GU2

    Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady bankové doklady, pokladničné doklady)

    10

    GU3

    Mzdy

     

    GU31

    Podklady pre zostavenie miezd

    5

    GU32

    Výplatné listiny

    10

    GU4

    Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne

    10

    GU5

    Daňové výkazy

    10

    GZ

    Zmluvy

     

    GZ1

    Kúpne, o výpožičke, nájomné, zámenné, o stravovaní, o dielo, o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné

    10

    GZ2

    O prevode správy majetku štátu

    A-10

     

    L     Hospodárska agenda

    LA

    Verejné obstarávanie

    LA1

    Nadlimitné

    10

    LA2

    Podlimitné

    5

    LB

    Budovy (vlastné)

     

    LB1

    Stavebná a projektová dokumentácia

    A                    (po zrušení školy alebo školského           zariadenia)             

    LB2

    Opravy a údržba

    5

    LB3

    Investičná výstavba

    20

    LB4

    Register investícií

    5

    LD

    Delimitácie budov, priestorov a miestností, výpočtovej techniky a mot. Vozidiel

     

    LD1

    Základná evidencia

    A-10

    LD2

    Pomocná evidencia

    5

    LE

    Prihlášky, odhlášky – elektrická energia, plyn, komunálny odpad, voda

     5

    LF

    Hospodársko-finančné veci

     

    LF1

    Pohľadávky, fakturovanie

    10

    LF2

    Osobné motorové vozidlá – prevádzka

    5

    LF3

    Denník dispečera

    5

    LF4

    Administratívne dohody

    5

    LF5

    Telefón. stanice, fax, modem, TV, rozhlas, rádiostanice, noviny, časopisy

    5

    LF6

    Poštovné

    5

    LF7

    Kancelárska a iná technika

    5

    LF8

    Objednávky

    5

    LF9

    Doprava - jednotný vozový park

    5

    LF10

    Evidencia skladových zásob

    5

    LF11

    Sklad - príjem, výdaj

    5

    LI

    Inventarizácia

     

    LI1

    Základná evidencia budov a pozemkov

    A-10

    LI2

    Základná evidencia inventárneho zariadenia

    5

    LI3

    Pomocná evidencia – miestne zoznamy inventárnych predmetov

    5

    LI4

    Majetku a skladových zásob

    A-10

    LI5

    Inventárne karty hmotného majetku

    5

    LI6

    Ponuka prebytočného majetku

    5

    LI7

    Znalecké posudky

    5

    LI8

    Vyradenie majetku

    5

    LI9

    Likvidácia majetku

    5

    LK

    Koncesné obstarávanie

     

    LK1

    Vyhlásenie verejného výberového konania

    5

    LK2

    Priame zadanie

    5

    LK3

    Udelenie a odňatie koncesie

    5

    LK4

    Neudelenie koncesie

    5

    LK5

    Previerky

    5

    LP

    Poistenie

     

    LP1

    Zmluvy

    5

    LP2

    Likvidácia škody

    5

     

    P   Personálna agenda

    PA

    Osobný spis zamestnanca – obsahuje platový dekrét,

    70                   (od narodenia)

     

    menovací dekrét,...

    PB

    Rozbory klasifikačnej štruktúry a stavu zamestnancov

    A-10

    PD

    Dovolenky

    3

    PE

    Dochádzka, evidencia pracovného času

    3

    PF

    Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede

    5

    PG

    Dokumentácia k výberovému konaniu

    5

    PH

    Mzdové listy

    70

    (od narodenia)

    PI

    Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...)

    5

    PJ

    Dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) – od r. 2013 súčasť osobného spisu

     70

    (od narodenia)

    PK

    Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy)

    5

    PL

    Hmotná núdza

    10

     

     

     

     

    S    Výchovno - vzdelávací proces

    SA

    Triedna kniha

    10

    SB

    Triedny výkaz

    60                   (od narodenia)

    SC

    Katalógový list žiaka

    60                   (od narodenia)

    SD

    Školský vzdelávací/výchovný program

     

    SD1

    Učebné/výchovné plány

    A-10

    SD2

    Učebné/výchovné osnovy

    A-10

    SD3

    Vzdelávacie/výchovné štandardy

    A-10

    SD4

    Tematické výchovné/vzdelávacie plány

    5

    SE

    Protokol o maturitnej skúške

    A-20

    SF

    Protokol o záverečnej skúške

    A-20

    SG

    Protokol o absolutóriu

    A-20

    SH

    Protokol o komisionálnych skúškach

    A-20

    SI

    Protokol o štátnej jazykovej skúške

    A-20

    SJ

    Denný záznam školského zariadenia

    10

    SK

    Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

    10

    SL

    Plán práce školy

    10

    SM

    Rozvrh hodín

    5

    SN

    Školský poriadok

    A-10

    SO

    Galéria úspechov školy (olympiády, súťaže)

    A-5

    SP

    Súťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie)

    5

    SQ

    Povinne voliteľné predmety

    5

    SR

    Účelové cvičenia, didaktické hry

    5

    SS

    Nepovinné predmety

    5

    ST

    Vysvedčenia

     

    ST1

    Neprevzaté vysvedčenia

    5

    ST2

    Nostrifikácia

    5

    ST3

    Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení

    5

    SU

    Poukazy

     

    SU1

    Vzdelávacie

    5

    SU2

    Kultúrne

    5

    SV

    Denník evidencie odborného výcviku

    10

    SW

    Rekvalifikačné kurzy

    5

    SX

    Školský klub detí (triedna kniha, prehľad)

    5

     

    Y     Informatika

    YP

    Programové vybavenie – inštalácia, licencie, údržba

     5

    YS

    Školenia a semináre

    5

    YT

    Technické vybavenie školy – doklady, zmluvy, reklamácie

     

     

     

     

    Z   Žiacke veci

    ZA

    Dokumentácia žiaka

     

    ZA1

    Osobný spis žiaka

    10

    ZA2

    Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

    5 (po ukončení štúdia)

    ZA3

    Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia

    20                   (od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti)

    ZA4

    Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu

    5 (po ukončení štúdia)

    ZA5

    Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka

    5 (po ukončení štúdia)

    ZB

    Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie)

    5

    ZC

    Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia)

    5

    ZD

    Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi

    10

    ZE

    Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií

    5

    ZF

    Štúdium žiaka v zahraničí

    5                     (po ukončení štúdia)

    ZG

    Zahraniční študenti

    5

    ZH

    Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán

    5

    ZI

    Vylúčenie zo štúdia

    10

    ZJ

    Písomné práce žiakov

    3

    ZK

    Záujmové útvary, krúžky

    5

    ZL

    Zaradenie podľa odborných činností

    5

    ZM

    Štipendiá

    10

    ZN

    Maturitné skúšky

     

    ZN1

    Organizácia

    5

    ZN2

    Písomné práce

    5

    ZN3

    Praktické maturitné skúšky

    5

    ZO

    Monitoring

    5

    ZP

    Prestupy žiakov

    5