• Profil školy

  • História

   Škola sa úzko špecializuje na výchovu mládeže a jej prípravu pre profesie kuchár a čašník, servírka. Kapacita školy je 420 žiakov, ktorí študujú v štvorročných, päťročných študijných alebo trojročných učebných odboroch. Absolventi učebných odborov môžu po úspešnom ukončení štúdia pokračovať v nadväzujúcom nadstavbovom štúdiu s maturitou. Žiaci sa pripravujú tak na teoretickom, ako aj na praktickom vyučovaní.

   Súčasnosť

   Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovné 6 a písomné vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v 2 cudzích jazykoch. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie, biológie a informatiky, telesnej výchovy, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia, skladovania a náuky o potravinách, náuky o výžive, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov a jedál, animácie v hoteli, služieb v CR a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy, prípravy jedál, práce v sklade, na recepcii i na ubytovacom úseku. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Poslaním odborného výcviku je upevniť vedomosti žiakov získané na teoretickom vyučovaní, precvičovať praktické zručnosti a získavať potrebné návyky a odborné vedomosti pre profesijnú prácu tak, aby výstup bol porovnateľný s vyspelými štátmi Európskej únie. Odborný výcvik dopĺňa odbornú teoretickú prípravu žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok podnikania v študovanom odbore. Cieľom odborného výcviku je zvyšovať požiadavky na odbornú úroveň žiakov so zameraním na moderné trendy v gastronómii, zvyšovať nároky na spoločenské vystupovanie a správanie sa žiakov, prehlbovanie komunikačných schopností pri styku s hosťom, pričom zvýšená pozornosť sa venuje komunikácii v cudzích jazykov. Prevádzkové podmienky, v ktorých sa odborný výcvik realizuje, zabezpečujú nepretržite vysoký štandard poskytovaných služieb v bežnej prevádzke, ale aj pri slávnostných a spoločenských príležitostiach národného a medzinárodného významu, čo pozitívne vplýva na formovanie a rast osobnosti žiakov. Všetci žiaci školy sa môžu každoročne zúčastniť barmanského kurzu, ktorý organizujeme v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou, sekcia Vysoké Tatry a získať medzinárodne, celosvetovo platný certifikát a taktiež baristického kurzu. Zamestnanci školy Zamestnancov školy tvorí vedenie školy pozostávajúce z riaditeľa, zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie, zástupcu riaditeľa pre odborný výcvik a zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť. Pedagogický zbor tvorí trinásť učiteľov zamestnaných na plný úväzok a štyria externí učitelia. Odborný výcvik zabezpečuje dvanásť majstrov odborného výcviku, z čoho je jedna hlavná majsterka. Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Na škole pôsobí výchovná poradkyňa, ktorá úzko spolupracuje s CPPPP v Poprade, koordinátorka protidrogovej prevencie a 3 predmetové komisie. Prevádzku školy zabezpečujú štyria technicko-hospodárski zamestnanci, jeden na ekonomickom úseku, dve upratovačky a jeden školník – údržbár. Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov V rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov vedenie školy považuje za prioritné zabezpečiť: - uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 7 - zvyšovanie jazykovej gramotnosti, - možnosť pracovať s informačno-komunikačnými technológiami (IKT), - možnosť zúčastňovať sa všetkých aktivít poriadaných na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov, - prípravu zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky, - umožniť pedagogickým zamestnancom získavať kredity v zmysle Zákona 245/2008 na zvyšovanie finančného ohodnotenia Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy pozostáva z : - hospitácií, - rozhovorov, - hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., - hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy, - vzájomného hodnotenia pedagogických zamestnancov (vzájomné hospitácie - a otvorené hodiny), - hodnotenia pedagogických zamestnancov žiakmi. Projekty a zahraničná spolupráca Projekty SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry je zapojená do projektu „ EPANIL“ - Spoločné európske princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci celoživotného učenia - program Leonardo da Vinci. Hlavným cieľom projektu je uľahčiť prístup dospelých k ďalšiemu vzdelávaniu prostredníctvom identifikácie, hodnotenia a uznávania výsledkov ich neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Škola má odborného pracovníka, ktorý je certifikovaný odborný poradca-sprievodca a hodnotiteľ procesu identifikácie a uznávania výsledkov predchádzajúceho učenia. SOŠ Horný Smokovec Vysoké Tatry je pilotnou školou v rámci štátnej výskumnovývojovej úlohy „ Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“. Cieľom výskumu je zhodnotenie doterajšieho stavu poskytovaných vedomostí a informácií v oblasti výživy a zdravia mládeže. V tomto smere prebehla diagnostika oblasti výživy a zdravia v súčasne platných učebných dokumentoch vo všetkých študijných a učebných odboroch a súčasne sa hľadalo optimálne riešenie na implementáciu týchto poznatkov na všetky typy SOŠ a gymnáziá. Odborná skupina, ktorej členom je aj SOŠ Horný Smokovec Vysoké Tatry, vytvorila učebné osnovy voliteľného predmetu „ Zdravý spôsob života“. Učebné osnovy sú spracované na modulovom základe, kde poznatky žiakom sú sprostredkované prostredníctvom príručky určenej žiakom. Experimentálne overovanie prebieha aj na našej škole v rámci pilotných škôl . Medzinárodná spolupráca 8 Škola spolupracuje so Školou hotelníctví a gastronómie hotelu Internacionál Praha sídliacou v hoteli Crown Plaza v Prahe v Českej republike formou výmennej zahraničnej praxe a tiež formou letnej prázdninovej praxe. Spolupracujeme so súkromnou hotelovou školou Prywatne Technikum Hotelarskie v Zakopanom v Poľsku. Organizujú sa spoločné gastronomické akcie s českou firmou GASTKOM České Budějovice. Spolupráca s ďalšími subjektami Škola spolupracuje s Mestským úradom, Zväzom hotelov a reštaurácií, Združením CR VT, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, Slovenskou barmanskou asociáciou – sekcia Vysoké Tatry, Š.L. TANAP- u, športovými, podnikateľskými a ďalšími subjektmi na území Vysokých Tatier a zabezpečuje žiakom možnosť zúčastňovať sa na organizovaní a realizácii najrozmanitejších podujatí na území Vysokých Tatier, ale aj mimo regiónu. Žiaci dostávajú príležitosť poskytovať služby na najvyššej úrovni významným osobnostiam politického, kultúrneho, športového a spoločenského života. Osobitne sa zapájame do súťaží odbornosti. Pravidelne sa zúčastňujeme a plánujeme aj naďalej zúčastňovať sa odborných súťaží doma aj v zahraničí. Je to najmä účasť na najväčšej medzinárodnej juniorskej barmanskej súťaži v Európe – „Eurocup Prešov“, na medzinárodnej súťaži „Gastro Junior Brno – Nowaco cup“ v ČR, na súťaži v príprave a servise jedál pripravovaných z vajec pod názvom „Jaječnica – želiony šviat“ v Poľskom Zakopanom, na súťaži v príprave a servise palaciniek pod názvom „Majster palacinka“, na jesennej súťaži vo varení gulášu a na prezentačnej „Jarnej výstave jedál a cukrárenských výrobkov“. Ďalším podujatím, organizovaným v rámci Vyšegrádskeho projektu, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme je „Vyšegrádska gastronómia, učíme sa variť spoločne “ , kde sa stretnú tímy z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Škola rozvíja všetky formy spolupráce s verejnosťou, predovšetkým sa snaží zlepšiť komunikáciu s rodičmi. Taktiež spolupracuje s organizáciami, ktoré poskytujú študentom možnosti praxe a odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, sprostredkovanie exkurzií, výstav a súťaží. Väčšina hotelov z oblasti Vysokých Tatier zamestnáva aj našich absolventov, ktorí počas štúdia v týchto zariadeniach absolvovali odborný výcvik alebo odbornú prax. Prínosom je tiež spolupráca so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, kde táto organizácia deleguje svojho zástupcu do skúšobných komisií.