• Kontakt

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola hotelová
    • Email školy
    • hotelovatatry@gmail.com
    • Telefón
    • +421 52 442 28 65
    • Adresa školy
    • Horný Smokovec 26,
     06201 Vysoké Tatry
    • Facebook školy
    • Facebook školy https://www.facebook.com/pg/SOSHornySmokovec26/about/
    • PaedDr. Pavol Hudáček
    • riaditeľ školy
     sosvt.hudacek@gmail.com, 0524422865, klapka 12
    • Mgr. Ľubica Glodžáková
    • hlavný majster odbornej výchovy
     sosvt.glodzakova@gmail.com, 0915/914 319
    • PhDr. Jana Pitoňáková
    • zástupca pre úsek teoretického vyučovania
     sosvt.pitonakova@gmail.com, 0907/920 641
    • Ing. Lenka Kozárová
    • technicko-ekonomické činnosti
     sosvt.kozarova@gmail.com, 0903/642 332
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. ------------------------------------------------ Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: - meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (nepovinný údaj). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa vybavenia žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: - moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom. - moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. - ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. - v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. - beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. - beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu hotelovatatry@gmail.com, b) telefonicky +421 52 42 2865, c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, oou@cubsplus.sk
   komunikujem so serverom, počkajte prosím