• Školský poriadok

   • Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ŠKOLSKÝ PORIADOK

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Platnosť od 2. septembra 2021

     

     

     

     

    1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

     

    SOŠH Horný Smokovec 26 Vysoké Tatry je stredná škola, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie na vzdelanostnej úrovni ISCED 3A ukončené maturitnou skúškou, ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou a je výchovno-vzdelávacím zariadením MŠ SR.

                Školský poriadok bol vytvorený v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ďalšej platnej legislatívy, školského vzdelávacieho programu strednej odbornej školy a medzinárodných dokumentov, medzi ktoré patrí Listina základných ľudských práv a slobôd a Deklarácia práv dieťaťa.

    Hlavným cieľom tohto školského poriadku je vytvorenie optimálnych podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dodržiavanie školského poriadku zabezpečuje optimálny vnútorný chod školy a jej bezpečnosť, efektívne vyučovanie  a tiež príjemné pracovné prostredie. Preto je nutné, aby všetci účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy) tento školský poriadok dodržiavali.

     

    II.      PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV, ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY

     

    1. PRÁVA ŽIAKOV

    Každý žiak našej školy má právo:

                ●  na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

    ●   vzdelanie v štátnom jazyku,

                ●   vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí,

    na výchovu v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami,

     na komunikáciu vo vzťahu učiteľ – žiak v duchu zásad humanity a demokracie,

    ● na vyslovenie vlastného názoru vhodnou formou a formulovanie otázky k prebranej téme,

    na zdôvodnenie klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce a praktických zručností,

    ●  byť skúšaný a hodnotený objektívne,

    ●   poznať kritériá hodnotenia v každom vyučovacom predmete,

    ● poznať termíny písomných prác a overovania praktických zručností, ktorých obsahom je učivo celého tematického celku alebo viacerých tematických celkov,

    ● byť skúšaný a hodnotený len v prípade, že to umožňuje jeho zdravotný stav a spôsobilosť,

    ● požiadať o komisionálne preskúšanie(v prípade neplnoletých žiakov o to  žiada zákonný zástupca) a byť komisionálne skúšaný v zmysle §57 zákona 245/2008 Z. z.,

    ● navštevovať aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie, športové kluby a iné, pričom aktivity v týchto inštitúciách nesmú byť obmedzovaním práv a povinností žiaka našej školy,

    ● podľa vlastného záujmu sa zapojiť  do ktorejkoľvek mimoškolskej činnosti organizovanej školou, medzi ktoré patrí napríklad práca v záujmových útvaroch, športové súťaže, súťaže odbornosti, návšteva kultúrnych podujatí,

    ● zoznámiť sa s učebnými osnovami, tematickými výchovnovzdelávacími plánmi  každého vyučovacieho predmetu,

    ●  poznať obsah školského vzdelávacieho programu,

    ●  na efektívnu ochranu proti akejkoľvek forme šikanovania,

    ●  konzultovať akýkoľvek problém s triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy, vo vážnejších prípadoch s výchovným poradcom, hlavným majstrom, zástupcom riaditeľa alebo riaditeľom školy so zárukou diskrétnosti,

    ●  zúčastňovať sa na vyučovacích hodinách povinných, ale aj voliteľných predmetov,

    ● nezúčastniť sa vyučovania v prípade ochorenia, mimoriadnej udalosti v rodine, mimoriadne zlých poveternostných alebo dopravných podmienok a v prípade, že bol uvoľnený triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku alebo riaditeľom školy,

    ● navrhovať organizovanie mimoškolských podujatí (športových akcií, besied, návštevy divadelných predstavení, exkurzií a iné)

    ● na individuálny prístup zo strany vyučujúcich, ktorí budú zohľadňovať jeho zdravotný stav, duševný stav, prípadne rozvoj talentu,

    ● na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

    ● na úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

     

    1. POVINNOSTI ŽIAKOV

    Každý žiak našej školy má povinnosť:

    ● neobmedzovať svojím správaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacom procese,

    ●  dodržiavať vnútorný poriadok školy,

    ● osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované v jednotlivých predmetoch a tým sa pripravovať na celoživotné vzdelávanie a tvorivú prácu v budúcom povolaní,

    ●  pravidelne navštevovať teoretické a praktické  vyučovanie,

    ●  prihlasovať sa na voliteľné a nepovinné predmety v určenom termíne,

    ● zodpovedne sa pripravovať na vyučovanie všetkých predmetov, nosiť do školy zošity, učebnice a iné školské pomôcky podľa rozvrhu hodín alebo pokynov vyučujúcich; na odborný výcvik nosiť pracovné oblečenie a pomôcky,

    ●  dostaviť sa na teoretické a praktické vyučovanie  včas,

    navštevovať teoretické vyučovanie čisto a vhodne oblečený, praktické vyučovanie v predpísanom pracovnom oblečení, čo zahrňuje aj účes a celkovú vizáž bez výstredností a extrémnych módnych prvkov, symbolov a predmetov vyjadrujúcich príslušnosť k extrémistickým skupinám, ku skupinám propagujúcim drogy, násilie, rasizmus a pod. ,

    ● prezúvať sa do vhodnej obuvi, a tak dbať o dodržiavanie hygienických zásad v škole,

    ● zdržiavať sa v areáli školy alebo na určenom mieste praktického vyučovania, ktoré smie opustiť len na základe priepustky od triedneho učiteľa a v prípade jeho  neprítomnosti od zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa školy; určené miesto praktického vyučovania môže opustiť aj krátkodobo  iba so súhlasom majstra odbornej výchovy,

    ● rešpektovať pokyny vyučujúcich vykonávajúcich dozor ,

    ● efektívne využívať prestávky,

    ● dbať na čistotu a poriadok v triedach, na chodbách, sociálnych zariadeniach a v celom areáli školy,

    ●  udržiavať v poriadku šatňu v škole i na miestach praktického vyučovania,

            ●  na  praktickom vyučovaní sú žiakom k dispozícii skrinky, ktoré je žiak povinný

                zamykať vlastným zámkom a kľúč nosiť so sebou, 

    ● dodržiavať zásady ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a v prípade potreby informovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy o faktoroch, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo ľudský život,

    ● šetriť školské zariadenie, majetok školy i prevádzky, v ktorej vykonáva odborný výcvik a chrániť ho pred poškodením; v prípade úmyselného poškodenia zmieneného majetku, či poškodenia z nedbanlivosti je žiak povinný uhradiť škodu v plnom rozsahu alebo sa postarať o urýchlenú opravu poškodenej veci,

    ● šetrne zaobchádzať s učebnými pomôckami a učebnicami; v prípade ich úmyselného poškodenia alebo poškodenia z nedbanlivosti je žiak povinný uhradiť škodu v plnom rozsahu,

    ● udržiavať svoje miesto v školskej lavici v čistote a poriadku a po skončení vyučovania vyložiť stoličku,

             ● v prípade nepripravenosti na vyučovaciu hodinu sa ospravedlniť hneď na jej začiatku,

    zdraviť všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy a všetkých dospelých, ktorí sa pohybujú v priestoroch školy a prevádzkach praktického vyučovania,

    sedieť na vyučovaní slušne, pozorne sledovať výklad učiteľa i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracovať, nenašepkávať, neodpisovať, pracovať podľa pokynov učiteľa, nerušiť vyučovanie, nekonzumovať jedlo, nežuvať žuvačku,

    na podujatiach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ako sú napríklad exkurzie, školské výlety, kurzy alebo odborná prax, dodržiavať špecifické platné pravidlá, s ktorými je oboznámený na začiatku školského roka a pred konaním sa samotnej akcie,

    správať sa tolerantne, slušne, nepoužívať vulgárne výrazy a dodržiavať všeobecne platné morálne normy; pri komunikácii s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy dodržiavať pravidlá slušného správania; slovné alebo fyzické útoky žiaka voči zamestnancom školy alebo spolužiakom sa považujú za hrubé porušenie školského poriadku,

    správať sa priateľsky voči svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich a takéto správanie iných spolužiakov okamžite oznámiť akémukoľvek pedagogickému zamestnancovi školy,

    v prípade, že sa žiak uchádza o oslobodenie od telesnej výchovy predložiť učiteľovi telesnej výchovy žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy podpísanú zákonným zástupcom a doloženú lekárskym osvedčením; na hodinách telesnej výchovy je prítomný,

    osvojiť si zásady vlastenectva, humanizmu a demokracie, správať sa podľa nich a byť disciplinovaný v škole i mimo nej, a tak robiť česť sebe aj svojej škole,

    ● žiak môže informovať triedneho učiteľa a majstra odborného výcviku o závažných udalostiach v osobnom živote; tieto informácie sa podľa charakteru dôležitosti stávajú dôverné,

    ● žiakom sa neodporúča nosiť na teoretické vyučovanie a na odborný výcvik drahé a cenné predmety a prinášať väčšie sumy peňazí,

     

    1. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

    Každý zákonný zástupca má právo:

    ● žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali žiakom informácie vecne a mnohostranne, v súlade s dnešnými poznatkami a v súlade s poslaním a cieľmi výchovy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. a štátnym vzdelávacím programom,

    ● oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom,

    ● byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

    ● konzultovať výsledky výchovy a vzdelávania s jednotlivými vyučujúcimi, majstrami odbornej výchovy,  triednym učiteľom a vedením školy,

    ● na poradenské služby výchovného poradcu školy ohľadom výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa,

    ● zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

    ● vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu školy prostredníctvom školskej rady,

    ● byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

    ● voliť zástupcov do Rady školy a byť do nej volený.

     

    1. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

    Každý zákonný zástupca má povinnosť:

    ● vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

    ● dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

    ● dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

    ● informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (napríklad zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod.). tieto informácie sú podľa charakteru závažnosti dôverné,

    ● nahradiť škodu na majetku školy v plnom rozsahu, ktorú žiak úmyselne spôsobil.

     

    1. NEÚČASŤ ŽIAKA  NA VYUČOVANÍ

    Neúčasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka, resp. žiak podľa § 144 ods. 9 – 11 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to nasledovne:

    ak sa žiak nemôže zúčastniť na teoretickom vyučovaní alebo odbornom výcviku, jeho zákonný zástupca je povinný  oznámiť bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,

    neprítomnosť žiaka na teoretickom vyučovaní, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, môže ospravedlniť jeho zákonný zástupca, ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára,

    ● keďže žiaci v rámci praktického vyučovania vykonávajú odborný výcvik  v potravinárskych prevádzkach, sú  v zmysle hygienických predpisov povinní aj v prípade onemocnenia trvajúceho kratšie ako tri dni vyhľadať   lekára  a doklad o vyšetrení predložiť  majstrovi odbornej výchovy, 

    ●  plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám podľa vyššie uvedených pravidiel,

    ak žiak mieni vymeškať vyučovanie, vyžiada si povolenie a to:

    -  uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci,

    -  uvoľnenie z 1 vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ,

    - uvoľnenie z 2 a viac dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti a na odporúčanie triedneho učiteľa,

     pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy  doklad podpísaný zákonným zástupcom,

    ●  za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovným opatrením v zmysle tohto školského poriadku,

     

     na odbornom výcviku musí žiak v klasifikačnom období absolvovať predpísaný počet hodín, ináč nebude klasifikovaný,

    ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní viac ako 5 vyučovacích dní a jeho účasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy na podnet triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy písomne vyzve žiaka alebo zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti; ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi a nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti, posudzuje sa to tak, akoby štúdium zanechal.

     

    III.      PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

     

                V odbore kuchár a odbore čašník, servírka sa teoretické vyučovanie s odborným výcvikom strieda v dvojtýždňových cykloch a trvá : študijný, duál, jeden týždeň/ 5 dní/ škola, druhý týždeň prax.

     

    v študijných odboroch :

                                                    teoretické vyučovanie                        odborný výcvik

    ●  prvý ročník                                    7 dní                                       3 dni / 6 hodín

    ●  druhý ročník                                  6 dní                                       4 dni / 7 hodín

    ●  tretí ročník                                     6 dní                                       4 dni / 7 hodín

    ●  štvrtý ročník                                   6 dní                                       4 dni / 7 hodín

     

    v učebných odboroch :

                                                   teoretické vyučovanie                        odborný výcvik

    ●  prvý ročník                                    4 dní                                       6 dní / 6 hodín

    ●  druhý ročník                                  4 dní                                       6 dní / 7 hodín

    ●  tretí ročník                                     4 dni                                       6 dní / 7 hodín

     

    V študijných odboroch hotelová akadémia a spoločné stravovanie sa vyučovací proces riadi platným rozvrhom hodín.

     Teoretické vyučovanie sa začína o 7:45 hod prvou vyučovacou hodinou, vyučovacia hodina trvá 45 minút. Po tretej vyučovacej hodine je 15 minútová prestávka.

    Vyučovacia hodina na odbornom výcviku trvá 60 minút. Nástup žiakov na odborný výcvik sa riadi harmonogramom, ktorý vypracujú majstri odbornej výchovy podľa jednotlivých prevádzok na celý mesiac vopred. Organizačné zabezpečenie odborného výcviku je v kompetencii riaditeľa školy v závislosti od podmienok, kde sa realizuje a v zmysle zákonov, predpisov a nariadení sa môže uskutočňovať aj počas školských prázdnin.

    Ďalšia organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

    určený rozvrh hodín sú povinní rešpektovať žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí  zamestnanci školy,

    keďže vyučovanie sa organizuje aj v odborných učebniach, niektoré vyučovacie hodiny sa realizujú s delenou triedou, žiaci využívajú na presun čas prestávky,

    pri presune medzi dvoma budovami školy dbajú o svoju bezpečnosť,

    prestávky odporúčame využiť na oddych alebo prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu; žiaci nesmú opustiť školu bez súhlasu triedneho učiteľa, pedagogického dozoru alebo vedenia školy. Počas 3. a 4. prestávky si žiaci môžu zakúpiť jedlo a nápoje v automate

    ● systém pedagogického dozoru stanovuje rozpis, ktorý vypracuje zástupca riaditeľa školy vždy na začiatku školského roka,

    všetky požiadavky voči vedeniu školy (rôzne potvrdenia, žiadosti a iné) žiaci alebo ich zákonní zástupcovia vybavujú na sekretariáte školy prostredníctvom triedneho učiteľa prípadne osobne

    ● informácie o správaní a prospechu žiaka dennej  formy štúdia rodičom podáva triedny učiteľ na schôdzach rodičovského združenia, pri osobnom stretnutí alebo telefonicky.

     

    1. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

     

    Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje:

    ● v budove školy, areáli školy, miestach praktického vyučovania a na prístupových komunikáciách fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy alebo návykové látky, distribuovať ich medzi žiakmi; žiaci, ktorí by do školy prinášali drogy, či návykové látky, alebo ich užívali budú potrestaní podľa platných zákonov,

    ● prinášať do školy, na praktické vyučovanie, alebo na akcie organizované školou veci, ktoré by ohrozovali život alebo zdravie, medzi ktoré patria najmä zbrane akéhokoľvek typu, cigarety, drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé omamné  látky,

    ● zdržiavať sa v škole, alebo na miestach praktického vyučovania pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok, vrátane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť,

    ● akýmkoľvek spôsobom narušovať vyučovací proces a prevádzku školy,

     ● odcudzovať osobné veci žiakov a zamestnancov, poškodzovať budovu a vybavenie školy, miesta praktického vyučovania a pod.,

    ● porušovať vnútorný poriadok odborných učební a zásady bezpečnosti pri práci v odborných učebniach a na odbornom výcviku,

    ● akýmkoľvek spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a napojenie na internet, čo by malo za následok spôsobenie morálnej alebo finančnej škody školy; v prípade zneužitia sa daný problém bude riešiť v spolupráci s políciou,

    ● v priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu a ďalej šíriť materiály, ktoré by ohrozovali mravnosť a tiež hrať hry propagujúce násilie,

    ● akékoľvek správanie žiaka alebo skupiny žiakov, v ktorom badať prejavy šikanovania,

    ● demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy alebo na akciách organizovaných školou,

    ● akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie v škole a na akciách organizovaných školou,

    ● používať mobilné telefóny, discmany, MP3 prehrávače, prenosné DVD prehrávače a iné mediálne a komunikačné zariadenia, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom počas vyučovacej hodiny; mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice,

    ● nosiť na hlavách šiltovky, klobúky, kapucne nielen na vyučovacích hodinách, ale aj počas prestávok.

     

                Porušenie týchto zákazov budú pedagogickí pracovníci zaznamenávať do klasifikačných hárkov a výsledkom bude uloženie výchovných opatrení, ktoré navrhne triedny učiteľ na pedagogickej porade.

                Škola si v spolupráci s políciou vyhradzuje právo na kontrolu týchto zákazov.

                Ďalšie opatrenia vo výchove určuje § 58 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Riaditeľ strednej odbornej školy so sídlom v Hornom Smokovci 2+6,Vysoké Tatry v súlade s §153.ods.1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelaní/ školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠ SR č. 138/2008 Z. z o ukončovaní štúdia na stredných školách a po prerokovaní v Pedagogickej rade dňa 30.8.2021 a Študentskej rade dňa 2.9.2021

     

    1. VÝCHOVNÉ OPATRENIA

     

    Za výchovné opatrenia sa považujú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy. Pochvala sa spravidla udeľuje pred zhromaždením triedy alebo celej školy.

    Klasifikácia pochvál:

     

    • pochvala triednym učiteľom (PT)  sa udeľuje žiakovi za:

    - výborný prospech ( s vyznamenaním)  v prvom a druhom polroku daného školského roka

    - vzornú dochádzku (0 vymeškaných vyučovacích hodín v jednom polroku),

    - reprezentáciu triedy,

    - príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede a kladný vzťah ku škole,

    -výrazné zlepšenie prospechu,

    -za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

     

    • pochvala riaditeľom školy (PR)  sa udeľuje žiakovi za:

    - výborný prospech (priemer známok 1,00),

    - vzornú dochádzku (0 vymeškaných vyučovacích hodín počas celého školského roka),

    - úspešnú reprezentáciu školy,/ šport, gastronomické súťaže, vedomostné/, v celoštátnych kolách súťaží, olympiád atď.

    - nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin a verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

     

    Klasifikácia výchovných opatrení na posilnenie disciplíny:

     

    • napomenutie triednym učiteľom (NT) sa žiakovi ukladá za :

     - 1 zápis v  elektronickej triednej knihe,

    -  1 neospravedlnenú hodinu,

    - neúmyselné nevhodné správanie sa žiaka voči pedagogickému alebo nepedagogickému zamestnancovi školy,

    - menej závažné priestupky podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo žiackeho kolektívu,

    - sústavné vyrušovanie na hodinách

    -za prvý svojvoľný odchod zo školy

    - povinnosť mať predpísané pracovné oblečenie, pri opakovanom nesplnení tejto povinnosti bude navrhnutá znížená známka zo správania

    • pokarhanie triednym učiteľom (KT) sa žiakovi ukladá za:

    - 2 zápisy v elektronickej triednej knihe,

     - 2 až 3 neospravedlnené hodiny,

    - opakované menej závažné porušenia školského poriadku,

     

    • pokarhanie riaditeľom školy (KR)  sa žiakovi ukladá za:

    - 3 zápisy v  elektronickej triednej knihe,

    - 4 až 8 neospravedlnených hodín ( 1 vyučovací deň),

    podvádzanie, klamanie,

    - opakované neslušné správanie,

    - bezdôvodné opustenie areálu školy počas vyučovacieho procesu, bez súhlasu pedagogického pracovníka,

     

    • zníženie známky zo správania o jeden stupeň na „uspokojivé“ – sa žiakovi ukladá za:

    - 4 zápisy v  elektronickej triednej knihe,

    - 9 až 16 neospravedlnených hodín (2 vyučovacie dni),

    - fajčenie v priestoroch a areáli školy a na akciách organizovaných školou,

    - uchovávanie, požívanie alkoholu, drog a iných zdraviu škodlivých látok v  priestoroch a areáli školy a na akciách organizovaných školou,

    - prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci rozptyľujúce pozornosť žiakov na vyučovaní,

    - za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

    - úmyselné poškodenie školského zariadenia,

    -za vulgárne a agresívne vystupovanie voči učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom

     

    • zníženie známky zo správania o dva stupne na „menej uspokojivé“ - sa žiakovi, ukladá za:

    - 5 až 7 zápisov v klasifikačnom hárku,

    - 16 až 35  hodín neospravedlnenej absencie ( 3 až 5 vyučovacích dní)

    - krádež,

    - fyzické napadnutie alebo ublíženie na zdraví,

    - šikanovanie a vydieranie,

    - vandalizmus,

    - opakované bezdôvodné opustenie areálu školy počas vyučovacieho procesu,

    - ak už mal v hodnotenom klasifikačnom období zníženú známku o jeden stupeň a dopustil sa ďalšieho priestupku,

     

    • zníženie známky zo správania o dva stupne na „menej uspokojivé“ s podmienečným vylúčením zo štúdia – sa žiakovi, ktorý dokončil plnenie povinnej školskej dochádzky ukladá :

    -  ak bol potrestaný tretím stupňom zo správania a dopustil sa akéhokoľvek priestupku.

                V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú dobu a to najdlhšie na 1 rok.

     

    zníženie známky zo správania o tri stupne na „neuspokojivé“ s vylúčením zo štúdia – sa žiakovi, ktorý dokončil plnenie povinnej školskej dochádzky ukladá :

    - ak sa v podmienke dopustil akéhokoľvek priestupku,

    - za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova a vzdelávanie ostatných žiakov.

     

    Tieto výchovné opatrenia navrhuje triedny učiteľ na štvrťročných a polročných pedagogických poradách. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom.

    Každé porušenie školského poriadku sa posudzuje komplexne, v celej šírke osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho kladné hodnotenie. Výchovné opatrenia sa používajú v zmysle platných predpisov o stredných školách.

     

    1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     

    Tento vnútorný poriadok školy platí pre žiakov počas celého štúdia v SOŠH Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry a vzťahuje sa aj na mimoškolské akcie organizované školou (exkurzie, účelové cvičenia, školské výlety, lyžiarsky kurz, gastronomické súťaže a pod.)

     

     

     

    Školský poriadok prešiel posudzovacím procesom v pedagogickej rade a

     študentskej rade :

    - v pedagogickej rade dňa : 30.8. 2O21

    - študentskej rade dňa: 2.9.2021

     

     

    V Hornom Smokovci, školský poriadok platí od 2. septembra 2021

     

     

     

     

     

     

     

     

    Prílohy: Metodický pokyn 21 _2011_klasifikácia SŠ

     

    1. Hodnotenie a klasifikácia – študijné odbory
    2. Hodnotenie a klasifikácia – učebné odbory

     

     

     

    1. Hodnotenie a klasifikácia – študijné odbory

     

    Hodnotenie a klasifikáciu žiakov v procese výchovy a vzdelávania žiakov SŠ v SR upravuje

    Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Upravuje postup pri:

     

    a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov,

    b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov,

    c) udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,

    d) celkovom hodnotení žiakov,

    e) komisionálnych skúškach.

     

    Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacieho procesu učiteľ získava týmito spôsobmi:

     

    1. sledovaním pripravenosti žiaka na vyučovanie,
    2. sledovaním rozvoja individuálnych schopností a zručností,
    3. skúškami  (ústnymi, písomnými, praktickými, didaktickými testami),

    Učiteľ vedie evidenciu o klasifikácii žiaka podľa vnútorných predpisov školy.  Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

    Pri písomných prácach sa v SOŠH Horný Smokovec uplatňuje bodový systém hodnotenia a to nasledovne:

    Hodnotenie slovenského jazyka a literatúra, anglického jazyka a nemeckého jazyka:

    Hodnotenie v %

    Známka

    100 – 90

    výborný

    89 – 80

    chválitebný

    79 – 65

    dobrý

    64 – 50

    dostatočný

    49 – 0

    nedostatočný

     

    Hodnotenie prírodovedných a spoločenskovedných predmetov

    Hodnotenie v %

    Známka

    100 – 90

    výborný

    89 – 80

    chválitebný

    79 – 60

    dobrý

    59 – 40

    dostatočný

    39 – 0

    nedostatočný

     

     

    Hodnotenie odborných predmetov

    Hodnotenie v %

    Známka

    100 – 90

    výborný

    89 – 80

    chválitebný

    79 – 65

    dobrý

    64 – 50

    dostatočný

    49 – 0

    nedostatočný

     

     

     

     

     

    2. Hodnotenie a klasifikácia – učebné odbory

     

     

    Hodnotenie a klasifikáciu žiakov v procese výchovy a vzdelávania žiakov SŠ v SR upravuje

    Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Upravuje postup pri:

     

    a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov,

    b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov,

    c) udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,

    d) celkovom hodnotení žiakov,

    e) komisionálnych skúškach.

     

    Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacieho procesu učiteľ získava týmito spôsobmi:

     

    1. sledovaním pripravenosti žiaka na vyučovanie,
    2. sledovaním rozvoja individuálnych schopností a zručností,
    3. skúškami  (ústnymi, písomnými, praktickými, didaktickými testami),

    Učiteľ vedie evidenciu o klasifikácii žiaka podľa vnútorných predpisov školy.  Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.?

    Pri písomných prácach sa v SOŠH Horný Smokovec uplatňuje bodový systém hodnotenia a to nasledovne:

    Hodnotenie v %

    Známka

    100 – 90

    výborný

    89 – 80

    chválitebný

    79 – 60

    dobrý

    59 – 40

    dostatočný

    39 – 0

    nedostatočný