• Samosprávne orgány školy

  • Vedenie školy

    • PaedDr. Pavol Hudáček
    • PaedDr. Pavol Hudáčekriaditeľ školy, pavol.hudacek82@gmail.com
    • PhDr. Jana Pitoňáková
    • PhDr. Jana Pitoňákovázastupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovaniepitonakovajana@centrum.sk
    • Mgr. Ľubica Glodžáková
    • Mgr. Ľubica Glodžákováhlavný majster pre Odborný Výcvikglodzakova.l@azet.sk
    • Ing. Lenka Kozárová
    • Ing. Lenka Kozárovázástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnostisosvt.kozarova@gmail.com
  • životopis riaditeľa školy

  • Rada školy 

    • Tomáš Regitko
    • Tomáš Regitkopredseda Rady školy
    • Mgr. Zuzana Tokolyová
    • Mgr. Zuzana Tokolyovápodpredseda Rady školy
    • Ing. Pavol Gašper
    • Ing. Pavol Gašperposlanec PSK
    • Ing. Anna Schlosserová
    • Ing. Anna Schlosserováposlanec PSK
    • Mgr. Darina Jatiová
    • Mgr. Darina Jatiovázamestnanec školy
    • Mgr.Juraj Kredatus,PhD.
    • Mgr.Juraj Kredatus,PhD.delegovaný za zriaďovateľa
    • PaedDr. Ján Furman
    • PaedDr. Ján Furmandelegovaný za zriaďovateľa
    • Zuzana Alexyová
    • Zuzana Alexyovázástupca rodičov
    • Mgr. Zuzana Hrivíková
    • Mgr. Zuzana Hrivíkovázástupca rodičov
    • Štefan Alexander Blaško
    • Štefan Alexander Blaškozástupca žiakov
    • Mgr. Katarína Demianičová
    • Mgr. Katarína Demianičovázástupca nepedagogických zamestnancov
   • Štatút rady školy

   • V zmysle § 25 a § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa vydáva tento štatút rady školy.

    Čl. 1

    Základné ustanovenie

     

    (1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole, Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry

    (ďalej len „rada školy“)

    (2) Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy.

     

    Čl. 2

    Pôsobnosť a poslanie rady školy

     

    (1) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

    (2) Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.

    (3) Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

     

    Čl. 3

    Činnosť rady školy

    (1)  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných zamestnancoch školy.

     

    (2) Rada školy:

    a)  uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy. V prípade viacerých uchádzačov, na prípravnom zasadnutí stanovuje kritéria hodnotenia uchádzačov,       

    b)  navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

    c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

    d) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, resp. k jej spojeniu s inými školami.

     

    (3) Rada školy sa ďalej vyjadruje:

    a) k návrhu na počty prijímaných žiakov,

    b) k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

    c) k návrhu na úpravu v učebných plánoch, k návrhu skladby vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a k návrhu predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

    d) k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

    e) ku správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre školy pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,

    f) k návrhu rozpočtu školy,

    g) k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

    h) ku správe hospodárení školy,

    i) ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu,

    j) k otázkam účinnosti a efektívnosti výchovy a vzdelávania školy.

    Čl. 4

    Zloženie rady školy

    (1) Rada školy  má  11 členov.

     

    (2) Členmi rady školy sú:

     

    a) 3 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy

    b) 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

    c) 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,

    d) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

    e) 1 zvolený zástupca žiakov školy.

     

    Čl. 5

    Členstvo v rade školy

    (1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.

    (2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

    (3) Voľba zástupcu ostatných zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.

     

    (4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

     

    (5) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     

    (6) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.  

     

    (7) Členstvo v rade školy zaniká:

    a) uplynutím funkčného obdobia,

    b) vzdaním sa členstva,

    c)  ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa Čl. 5 ods. (6),

    d)  ak zástupca pedagogických alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

    e)  ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

    f)   ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

    g)   odvolaním zvoleného alebo delegovaného člena podľa Čl. 4 ods. (2)

    h)  odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo pri neplnení povinnosti vyplývajúcich z členstva v rade školy,

    i)      smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

    (8) Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

     

    Čl. 6

    Pravidlá rokovania rady školy

    (1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy, podpredsedu rady školy a tajomníka rady školy.

    (2) Predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

    (3) Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu, podpredsedu a tajomníka, ako aj mená a priezviská jej členov a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

    (4) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

    (5) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

    a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
    b) o to sám požiada.

    (6) Predsedu rady školy  môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov, ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č.596/2003 Z. z. v platnom znení.

    (7) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania do funkcie alebo odvolania z funkcie riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

    (8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

    (9) Nová rada školy  musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

    Čl. 7

    Práva a povinnosti člena rady školy

    (1) Člen rady školy má právo:

     

    a) voliť a byť volený,

    b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

    c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

    d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

    e) predkladať na rokovanie rady školy, vlastné námety, prípadne materiály.

    (2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich neospravedlnených zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy v prípade zástupcu volenej kategórie dá návrh na kooptovanie nového zástupcu tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje. V prípade delegovaného zástupcu, predseda rady školy požiada zriaďovateľa o doplnenie rady školy.

    (3) Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy s poradnými orgánmi riaditeľa školy (ped. radou, predmetovými komisiami). Ak rada rieši mimoriadne zložitý problém, môže si vyžiadať písomné stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.

    (4) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

    Čl. 8

    Povinnosti predsedu rady školy

    (1) Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

    (2) Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    (3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovujúcom zasadnutí návrh štatútu rady školy k jeho schváleniu.

    (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

    (5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy.  Ak tak neurobí, radu školy zvolá  za predsedu jej podpredseda.

    (6) Uznesenie rady školy  alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene;  toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

    (7) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

    (8) Predseda rady školy vypracuje ročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

    (9) Výročná správa obsahuje:

    a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
    b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka a
    c) ďalšie údaje určené radou školy.

    (10) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy rada školy zasiela zriaďovateľovi.

     

    Čl. 9

    Hospodárenie rady školy

    (1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy. Riaditeľ školy v spolupráci s radou školy vypracuje vnútornú smernicu pre financovanie rady školy.

     (2) Rada školy nemá vlastný majetok.

     (3) Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

    (4) Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

    (5) Návrh rozpočtu predkladá predseda rady školy po jeho prerokovaní a schválení riaditeľom školy na schválenie rade školy najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

     

    Čl.10
    Účinnosť

    Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 13.11.2009 a od tohto dňa nadobúda účinnosť

    V Hornom Smokovci, 9.10.2009

     

    .....................................................................

    Ing. Marián Foltinský

    predseda rady školy

    Dodatok č. 1

     

    Na zasadnutí rady školy dňa 10.10.2013 bol prerokovaný Štatút rady školy SOŠ Horný Smokovec. V súvislosti nadobúdaním členstva v rade školy bolo prijaté uznesenie k článku 5. Štatútu rady školy v nasledujúcom znení:

    V Rade školy SOŠ Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry v prípade zániku členstva riadne zvoleného člena, môže byť nadobudnuté členstvo u rodičov a zákonných zástupcov žiakov, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov školy aj kooptáciou iného príslušného člena alebo členov zúčastnených na voľbe do rady školy.

    Kooptovaný člen alebo členovia rady školy nahradí alebo nahradia členov rady školy za rodičov a pedagogických zamestnancov, alebo člena za nepedagogických zamestnancov a žiakov najdlhšie do konca funkčného obdobia rady školy.

    Dodatok č. 1 Štatútu rady školy nadobúda účinnosť dňom 10.10.2013.

     

    V Hornom Smokovci 10.10.2013

     

     

     

    .....................................................................

    Ing. Marián Foltinský

    predseda rady školy