• Novinky

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      • Oznam k otvoreniu šk. r. 2020/2021

      • Milí rodičia a žiaci,

       v stredu, 2. 9. 2020, sa opätovne otvoria brány našej školy. Prosíme o dodržanie časového harmonogramu. Škola bude otvorená až o 7.30 hod. Pred vstupom do školy prosím dodržiavajte odstupy. Žiadame rodičov, aby nevstupovali do školy. Pripomíname povinnosť priniesť vyplnený dotazník a čestné prehlásenie. Prajeme veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku. Tešíme sa na opätovné stretnutie.

        

                                                                                                 Vedenie SOŠH Horný Smokovec

      • Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021 sa z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 neuskutoční. Vaše zdravie je pre nás dôležité, preto školský rok začneme v súlade s hygienickými nariadeniami v triedach.  Aby nedošlo k opätovnému zatvoreniu škôl žiadame Vás dodržiavať zásadu R-O-R.

        

       Podmienky nástupu do školy:

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       Každý žiak prinesie vyplnené a podpísané dokumenty:

        

        

       Otvorenie šk. r. 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 v budove SOŠH Horný Smokovec na Peknej Vyhliadke podľa nasledujúceho harmonogramu:

        

       I.A, I.B, I.C

       (uč. č. 4, 8, 9)

       8.00 budova na Peknej Vyhliadke – triednické hodiny

       9.30 – návšteva strediska odborného výcviku v sprievode majstra odbornej výchovy

       V.HA

       8.00 uč. č. 6 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       IV.A

       8.00 – uč. č. 1 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       IV.HA

       8.30 – uč. č. 5 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       III.HA

       9.30 – uč. č. 4 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       III.A

       9.30 – uč. č. 1 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

        

       III.B

       9.30 uč. č. 9 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.A

       9.30 uč. č. 8 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.B

       10.00 uč. č. 5 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.C

       10.00 uč. č. 6 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

        

       Prosíme dodržiavať časový harmonogram a nezdržiavať sa na chodbách školy.

        

       Horný Smokovec 20. 8. 2020

     • Gastro škola v SOŠ hotelovej už v auguste...
      • Gastro škola v SOŠ hotelovej už v auguste...

      •  

       Prichádzame s niečím novým a výnimočným..... Nemusíš čakať, kým sa staneš naším žiakom...Malú ochutávku Ti ponúkame už toto leto....

       Tak neváhaj a prihlás sa na tel.0903 052 744 alebo na  sosh.gastroleto@gmail.com

        

     • Príjmanie uchádzačov do prvých ročníkov 2020/2021
      • Príjmanie uchádzačov do prvých ročníkov 2020/2021

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a zákona č. 324/2012 v platnom znení určuje tieto kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníkov denného štúdia študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021: určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách :

       kritériá

       Prijímanie na stredné školy, termíny...

        

      • Hodnotenie žiakov

      •  

       Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

       V čase mimoriadnej situácie budú žiaci hodnotení známkami na základe doterajších výsledkov v 2. polroku šk. roku 2019/2020 s prihliadnutím na plnenie dištančných úloh v čase prerušenia vyučovania.

       Neklasifikované budú nasledovné predmety: náboženská výchova, etická výchova, telesná výchova. Klasifikáciu nahradí slovné hodnotenie absolvoval resp. neabsolvoval.

       V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020.

       Prerokované pedagogickou radou elektronicky 27. 4. 2020.

        

       Horný Smokovec 27. 4. 2020

                                                                                                           PaedDr. Pavol Hudáček

                                                                                                                 riaditeľ školy

        

        

     • Oznam k maturitám 2020
      • Oznam k maturitám 2020

      • Milí maturanti,

       blíži sa čas ukončenia Vášho stredoškolského štúdia. Býva to najkrajšie obdobie v študentskom živote. Obdobie stresu, strachu ale aj radosti z prvých dôležitých životných úspechov. Obdobie lúčenia sa so školou, spolužiakmi a pedagogickým zborom. Žiaľ, v čase mimoriadnej situácie ste o všetky tieto radosti aj starosti ukrátení.

       Mimoriadna situácia ovplyvní aj Vaše maturitné skúšky.

       K dnešnému dňu vydal minister školstva Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. Maturity sa v tomto školskom roku uskutočnia administratívne. Všetky informácie nájdete pod príspevkom a na nasledovnej adrese:  http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

       Prípadne aj na linku ministerstva školstva tu...

     • Radostné veľkonočné sviatky
      • Radostné veľkonočné sviatky

      • Veselé prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, štastia, slniečka a oddychu prajeme všetkým...

                 Vedenie SOŠ hotelová Horný Smokovec

     • Prijímacie skúšky 2020
      • Prijímacie skúšky 2020

      • Vážení rodičia, milí deviataci

       V zmysle pokynov ministra školstva a zriadovateľa VUC Prešov, vás informujeme, že termín podania prihlášok na stredné školy je predĺžený do 15. mája 2020.

        K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020, kritéria 2020/2021

        Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi školy. Tieto termíny včas zverejníme na webovom sídle a FB školy.

       Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

       V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať.

        Tešíme sa na Vás !

       SOŠ hotelová Horný Smokovec

        

     • Oznam k maturitám 2020
      • Oznam k maturitám 2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       vzhľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva:

       V školách a školských zariadeniach je  vyučovanie prerušené  od 30. 03. 2020 až do odvolania.

       EČ  a PF IČ MS sa v šk. roku 2019/2020 nebudú konať.

       Ústne maturitné skúšky sa budú realizovať do 2 týždňov po nástupe do školy, najneskôr do 30. júna 2020. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a  praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré určí podľa aktuálných možností riaditeľ školy.

        

       Podrobnosti nájdete: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

            

       Výučba v SOŠ hotelová Horný Smokovec bude počas nasledujúcich  týždňov naďalej pokračovať dištančnou formou - žiaci sa budú pripravovať doma individuálne, online podľa pokynov vyučujúcich. Odporúčame sledovať otvorený web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.

        

       PaedDr.Pavol Hudáček 

              riaditeľ školy

        

      • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

      • Vážení rodičia a žiaci!

       Počas nasledujúcich dvoch týždňov je prerušená prevádzka škôl. Neznamená to však, že máte prázdniny. Žiadame Vás, aby ste sa zdržiavali doma a pristúpili k situácií zodpovedne. Výučba bude prebiehať naďalej dištančnou formou. Učitelia Vám budú zadávať úlohy prostredníctvom elektronických médií – edupage, email, facebook, messenger. Vypracované úlohy budete posielať spätne učiteľom. Po návrate do školských lavíc budú Vaše vedomosti preverené písomnou alebo ústnou formou. Ak nemáte heslo do edupage, kontaktujte v priebehu dňa svojho triedneho učiteľa.

              Vedenie školy

      • Dôležitý oznam

      • Vážení rodičia, milí žiaci

        

       Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 13.3.2020 (piatok) riaditeľské voľno žiakom SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry.

       Riaditeľské voľno udeľujem z dôvodu celoštátnej situácie ohľadom koronavírusu.

        

       Na základe rozhodnutia krízového štábu SR  zo dňa 12.03.2020 a pokynov od zriadovateľa VUC PSK

       od pondelka, 16. marca 2020  sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020.

       Od pondelka 16.03.2020 žiaci ostávajú v domácom prostredí.

       O dalšom diani Vás budeme informovať cez webovú stránku školy a FB !!!

               PaedDr. Pavol Hudáček,  riaditeľ školy