• Profil školy

  • PROFIL ŠKOLY

   História

        Škola sa vo svojej histórii úzko špecializovala a špecializuje na výchovu a vzdelávanie mládeže a jej odbornú prípravu pre profesie kuchár a čašník, servírka. Počas svojej existencie pripravila a pripravuje študentov aj v odboroch cukrár, spoločné stravovanie, cestovný ruch a hotelová akadémia. Kapacita školy je cca 420 žiakov, žiaci mali možnosť  študovať alebo študujú v dvojročných (NŠ), štvorročných a päťročných študijných alebo trojročných učebných odboroch. Absolventi učebných odborov môžu po úspešnom ukončení štúdia pokračovať v nadväzujúcom nadstavbovom štúdiu s maturitou, absolventi študijných odborov majú možnosť uplatnenia sa na rôznych vysokých školách.

        Samotná škola otvorila svoje brány v školskom roku 1961/1962 a počas jej pôsobenia ju bolo možné poznať pod rôznymi názvami – OÚ (odborné učilište), SOU (Stredné odborné učilište) spoločného stravovania, SOŠ (Stredná odborná škola) a SOŠH (Stredná odborná škola hotelová). Jedno jediné miesto pôsobenia školy bolo v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách, svojou nadmorskou výškou cca 960 m n.m. je najvyššie položenou strednou školou na Slovensku.

        Žiaci sa vždy počas celej svojej prípravy zúčastňovali tak na teoretickom i praktickom vyučovaní.

   Súčasnosť

        Všeobecná zložka výchovy a vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov, odborných predmetov a odborného výcviku, ktorých obsah je konkretizovaný do jednotlivých učebných plánov. 

   Vo všeobecnom vzdelávaní je jazyk a komunikácia zameraná na slovné a písomné vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom  ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Súbežne si osvojujú učivo na SŠ v predmetoch matematika, chémia, biológia, dejepis, občianska náuka, informatika, telesná výchova, ktoré sú  nevyhnutné pre výkon ich odborného profesijného povolania.

        V odbornom teoretickom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomických predmetov, spoločenskej komunikácie, náuky o potravinách, náuky o výžive, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov a jedál, animácie v hoteli, služieb v cestovnom ruchu a geografie v cestovnom ruchu. Poznatky získané na teoretickom vyučovaní žiaci aplikujú do praxe na odbornom výcviku.

        V rámci praktickej prípravy na odbornom výcviku žiaci získavajú teoretické a hlavne praktické zručnosti na úseku obsluhy, prípravy jedál, práce na recepcii i na ubytovacom úseku, činnosť na prevádzke a v sklade hotelových zariadení. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Úlohou a poslaním odborného výcviku je upevniť vedomosti žiakov získané na teoretickom vyučovaní, precvičovať praktické zručnosti a získavať potrebné návyky a odborné vedomosti pre profesijnú prácu tak, aby výstup bol porovnateľný s vyspelými štátmi Európskej únie.

        Zamestnancov školy tvorí vedenie školy pozostávajúce z riaditeľa, zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie, zástupcu riaditeľa pre odborný výcvik a vedúceho pre technicko-ekonomickú činnosť. Ďalej sú to učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov, učitelia odborných predmetov a majstri praktickej prípravy v zariadeniach so živou prevádzkou.

        V škole pôsobí výchovná poradkyňa, ktorá je zároveň aj kariérna poradkyňa a úzko spolupracuje s CPPPaP v Poprade, zároveň je aj koordinátorkou protidrogovej prevencie. Spojením týchto funkcií pôsobí ako školská poradkyňa. Plne funkčné sú tri predmetové komisie – všeobecno - vzdelávacia, jazyková a komisia odborných predmetov spojená s odborným výcvikom.

        Prevádzku školy zabezpečujú technicko-hospodárski zamestnanci.

   Spolupráca a projekty:

   Škola spolupracuje so Školou v Prahe v Českej republike a v Zakopanom v Poľsku. Úzko spolupracuje s Mestským úradom, Zväzom hotelov a reštaurácií, Združením CR VT, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, Slovenskou barmanskou asociáciou, Š.L. TANAP- u, športovými, podnikateľskými a ďalšími subjektmi na území Vysokých Tatier. Zabezpečuje žiakom možnosť zúčastňovať sa na najrozmanitejších podujatiach na území Vysokých Tatier, ale aj mimo regiónu. Osobitne sa zapájame do súťaží odbornosti. Väčšina hotelov z oblasti Vysokých Tatier zamestnáva aj našich absolventov, ktorí počas štúdia v týchto zariadeniach absolvovali odborný výcvik alebo odbornú prax.

   Projekty:

   SOŠ hotelová je zapojená do projektu „ Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, ktorého hlavným cieľom je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. 

    

   SOŠ hotelová je zapojená do projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, ktorého strategickým cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov. Hlavnými cieľmi aktivít je obsahová prestavba s využitím inovovaných foriem a metód výučby, prepojenie vzdelávania na SOŠ hotelová s potrebami praxe a podpora kariérneho poradenstva na SOŠ hotelová za účelom orientácie žiaka na potreby praxe.