• História 

  Na Slovensku je viacero škôl, na ktorých je možné študovať  odbory v oblasti gastronómie. Jedna z prvých vznikla v roku 1953 vo Vysokých Tatrách.  Prírodné podmienky v tejto oblasti počas celého roku zvyšovali záujem o rekreáciu i liečenie, a s tým spojená potreba vyššieho počtu odborníkov v profesiách kuchár – čašník. Výsledkom bol vznik Učňovskej školy v roku 1953 vo vile Alpínka v Tatranskej Lomnici, ktorú absolvovalo 98 učňov  odboru kuchár. Zánikom podniku Reštaurácie výučba na škole končí. Oživiť prípravu špecialistov umožnil až rok 1961. Prvé zvonenie 1. septembra 1961 sa ozvalo pre 119 žiakov a pedagógov. Odvtedy prešlo učilište i jeho zriaďovateľ mnohými zmenami. Dnes je to Stredná odborná škola hotelová Vysoké Tatry, ktorá pripravuje budúcich odborníkov pre odbor kuchár, čašník, hotelová akadémia a patrí medzi najlepšie hlavne v odbornej príprave na Slovensku. Škola sa úzko špecializuje na výchovu mládeže a jej prípravu pre profesie kuchár, čašník, servírka a hotelová akadémia. 

  Súčasnosť a  charakteristika školy

  Kapacita školy je 320 žiakov, ktorí študujú v štvorročných, päťročných študijných alebo trojročných učebných odboroch. Absolventi učebných odborov môžu po úspešnom ukončení štúdia pokračovať v nadväzujúcom nadstavbovom štúdiu s maturitou. Žiaci sa pripravujú, tak na teoretickom, ako aj na praktickom vyučovaní. Poloha školy je priamo v centre Vysokých Tatier, a to v Hornom Smokovci. Stredná odborná škola hotelová (ďalej SOŠH) je jedinou školou v regióne, ktorá sa úzko špecializuje na vybrané odbory. Žiaci majú možnosť študovať v týchto odboroch:

  2. Študijne odbory

  • 6323 K hotelová akadémia, 6323 600 hotelová akadémia
  • 6444 K čašník, servírka
  • 6445 K kuchár

   

  2. Učebné odbory

  • 6444 H čašník, servírka
  • 6445 H kuchár

  Momentálne školu navštevuje takmer 300 žiakov, z toho 132 dievčat. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami školu nenavštevujú. Stratégia našej školy vychádza zo silných stránok školy a z viac rokov uplatňovanej koncepcie školy. V prvom rade je to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom. Našou prioritou nadväzujúc na štátny vzdelávací program je pomôcť žiakom dosiahnuť také vedomosti a zručnosti, s ktorými sa uplatnia v ďalšom štúdiu, či na pracovnom trhu. Kladieme dôraz na kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti a chápeme svoje poslanie ako službu žiakom a ich rodičom. Venujeme sa nielen žiakom intelektuálne nadaným, ale aj žiakom s estetickým alebo pohybovým talentom. Nadaných žiakov poverujeme zaujímavými činnosťami, špecifickými úlohami, tvorbou projektov. Ponúkame im účasť na rôznych akciách a súťažiach v školských, okresných, krajských kolách, ktoré sú pre nich výzvou a ich schopnosti ďalej rozvíjajú. Rodičia sú o dianí v škole, o všetkých aktivitách a o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí informovaní prostredníctvom žiackych knižiek, rodičovských stretnutí, individuálnych konzultácií s učiteľmi, tatranským dvojtýždenníkom, ale aj formou webstránky školy. Štyrikrát ročne v škole realizujeme triedne rodičovské združenia.

  Zamestnanci školy, charakteristika pedagogického zboru

  Celkový počet zamestnancov SOŠH je 37, z toho 31 pedagogických a 6 nepedagogických. Zamestnancov školy tvorí vedenie školy pozostávajúce z riaditeľa, zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie, zástupcu riaditeľa pre odborný výcvik a vedúcej úseku pre technicko-ekonomickú činnosť. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované vzdelanie. Náboženskú výchovu vyučuje pán farár a vypomáhajú aj dvaja kapláni z Vysokých Tatier. Všetci učitelia sú kvalifikovaní a zamestnaní na plný úväzok tak, aby bola čo najlepšie využitá ich aprobácia. Prevádzku školy zabezpečujú 6 technicko-hospodárski zamestnanci, 3 na ekonomickom úseku, správca počítačovej siete, upratovačka a školník – údržbár. Vyučovanie je rozdelené na týždenné cykly jeden týždeň teoretické vyučovanie a druhý týždeň praktického vyučovania - Odborný výcvik (OV).

  Teoretické vyučovanie (TV)

  Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovné a písomné vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v dvoch cudzích jazykoch. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie, biológie a informatiky, telesnej výchovy, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia, skladovania a náuky o potravinách, náuky o výžive, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov a jedál, animácie v hoteli, služieb v cestovnom ruchu.

  Teoretické vyučovanie zabezpečuje 13 interných učiteľov, 4 učitelia sú na skrátený úväzok, vyučovaciu povinnosť podľa platných predpisov majú: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre TV, zástupca riaditeľa pre odborný výcvik (ďalej OV) a Hlavný majster (ďalej HMOV) pre OV, zvyšné hodiny odborných predmetov Stolovanie a Technika obsluhy zabezpečuje učiteľ na dohodu s príslušnou kvalifikáciou pre príslušný predmet.

  V práci triednych učiteľov má prioritné postavenie environmentálna výchova, výchova k rodičovstvu, výchova k tolerancii, potláčanie vulgárnosti, sebectva, používania drog, alkoholu a cigariet. Koordinátorka tejto činnosti spracuje pre žiakov 1. ročníka písomné dohody medzi zákonnými zástupcami žiakov a vedením SOŠH na odstránenie týchto neduhov s prísnejším postihom porušovania dohody. Táto spolupráca je v koordinácii s výchovnou poradkyňou, vedením SOŠH i s rodičmi žiakov. Výchovné poradenstvo v škole riadi výchovná poradkyňa, s koordinátorkou drogovej prevencie, ktorá sa podieľa na plnení Národného programu boja proti drogám, a  pôsobí aj vo funkcii kariérneho poradcu.

  V SOŠH pracujú tri predmetové komisie, a to predmetová komisia odborných predmetov, predmetová komisia jazykov a predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov. Na úseku teoretického aj praktického vyučovania sa uskutočňujú jedenkrát mesačne pedagogické porady.

  Praktické vyučovanie (PV)

  Praktické vyučovanie žiakov Hotelovej akadémie (ďalej HA), žiakov 3-ročného učebného a 4-ročného študijného odboru kuchár a čašník - servírka má formu OV.  Výučba OV sa zabezpečuje v školských odborných učebniach stolovania a technológie prípravy pokrmov. Pre upevnenie a precvičovanie zručností, ako aj získavanie poznatkov pri  rôznych špeciálnych gastronomických podujatiach má škola uzatvorené zmluvy s hotelmi kategórie troj- a štvor- hviezdičkových na získavanie zručností a pracovných návykov v priamom kontakte s hosťom, a to pod kontrolou MOV.

  OV v školskom roku 2018/2019 vyučujú a zabezpečujú 12 majstri odbornej výchovy, z čoho je jeden hlavný majster a inštruktori z radov pracovníkov organizácie, ktorí sú menovaní riaditeľom organizácie a riaditeľom školy. Organizačne zabezpečuje a riadi praktické vyučovanie  zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie a hlavný majster OV.  

  V rámci OV žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy, prípravy jedál, práce v sklade, na recepcii i na ubytovacom úseku. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Poslaním OV je upevniť vedomosti žiakov získané na teoretickom vyučovaní, precvičovať praktické zručnosti a získavať potrebné návyky a odborné vedomosti pre profesijnú prácu tak, aby výstup bol porovnateľný s vyspelými štátmi Európskej únie. OV dopĺňa odbornú teoretickú prípravu žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok podnikania v študovanom odbore. Cieľom OV je zvyšovať požiadavky na odbornú úroveň žiakov so zameraním na moderné trendy v gastronómii, zvyšovať nároky na spoločenské vystupovanie a správanie sa žiakov, prehlbovanie komunikačných schopností pri styku s hosťom, pričom zvýšená pozornosť sa venuje komunikácii v cudzích jazykov. Prevádzkové podmienky, v ktorých sa OV realizuje, zabezpečujú nepretržite vysoký štandard poskytovaných služieb v bežnej prevádzke, ale aj pri slávnostných a spoločenských príležitostiach národného a medzinárodného významu, čo pozitívne vplýva na formovanie a rast osobnosti žiakov. 

  Ďalšie vzdelávanie pedagógov

  V rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov vedenie školy považuje za prioritné zabezpečiť: 

  - uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, zvyšovanie jazykovej gramotnosti, 

  - možnosť pracovať s informačno-komunikačnými technológiami (IKT), 

  - možnosť zúčastňovať sa všetkých aktivít poriadaných na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov, 

  - prípravu zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky, -

   umožniť pedagogickým zamestnancom získavať kredity v zmysle Zákona 245/2008 na zvyšovanie finančného ohodnotenia.

   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy pozostáva z : 

  - hospitácií, 

  - rozhovorov, 

  - hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 

  - hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy, 

  - vzájomného hodnotenia pedagogických zamestnancov (vzájomné hospitácie - a otvorené hodiny), 

  - hodnotenia pedagogických zamestnancov žiakmi.

  Projekty a zahraničná spolupráca

   SOŠH Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry je zapojená do projektu „ EPANIL“ - Spoločné európske princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci celoživotného učenia - program Leonardo da Vinci. Hlavným cieľom projektu je uľahčiť prístup dospelých k ďalšiemu vzdelávaniu prostredníctvom identifikácie, hodnotenia a uznávania výsledkov ich neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Škola má odborného pracovníka, ktorý je certifikovaný odborný poradca-sprievodca a hodnotiteľ procesu identifikácie a uznávania výsledkov predchádzajúceho učenia. SOŠH Horný Smokovec Vysoké Tatry je pilotnou školou v rámci štátnej výskumno-vývojovej úlohy „ Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“. Cieľom výskumu je zhodnotenie doterajšieho stavu poskytovaných vedomostí a informácií v oblasti výživy a zdravia mládeže. V tomto smere prebehla diagnostika oblasti výživy a zdravia v súčasne platných učebných dokumentoch vo všetkých študijných a učebných odboroch a súčasne sa hľadalo optimálne riešenie na implementáciu týchto poznatkov na všetky typy SOŠ a gymnáziá. Odborná skupina, ktorej členom je aj SOŠH Horný Smokovec Vysoké Tatry, vytvorila učebné osnovy voliteľného predmetu „ Zdravý spôsob života“. Učebné osnovy sú spracované na modulovom základe, kde poznatky žiakom sú sprostredkované prostredníctvom príručky určenej žiakom. Experimentálne overovanie prebieha aj na našej škole v rámci pilotných škôl .

  Spolupracujeme so súkromnou hotelovou školou Prywatne Technikum Hotelarskie v Zakopanom v Poľsku. Organizujú sa spoločné gastronomické akcie s českou firmou GASTKOM České Budějovice. Škola spolupracuje s Mestským úradom, Zväzom hotelov a reštaurácií, Združením CR VT, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, kde je škola zároveň členom, Slovenskou barmanskou asociáciou – sekcia Vysoké Tatry, Š.L. TANAP- u, športovými, podnikateľskými a ďalšími subjektmi na území Vysokých Tatier a zabezpečuje žiakom možnosť zúčastňovať sa na organizovaní a realizácii najrozmanitejších podujatí na území Vysokých Tatier, ale aj mimo regiónu. Žiaci dostávajú príležitosť poskytovať služby na najvyššej úrovni významným osobnostiam politického, kultúrneho, športového a spoločenského života. Osobitne sa zapájame do súťaží odbornosti. Vo svojom školskom programe vychádzame a nadväzujeme na dlhoročné tradície školy, a to:

  • Špica guláš Vysoké Tatry – súťaž v príprave kotlíkového gulášu. Zúčastňujú  sa 3 súťažné družstvá.
  • Majster palacinka - súťaž v príprave a servírovaní netradičných palaciniek.
  •  Prezentácia školy pri zabezpečovaní  kulturno-spoločenských akcií a gastronomických podujatí.
  • Účasť na prezentácií burzy SOŠ.
  • Gastrofestival České Budějovice – medzinárodná súťaž v príprave národného pokrmu. Na kuchárskom pódiu „Gourmet rendez-vous“ vystupujú dvaja žiaci - kuchári v príprave tradičného národného pokrmu v modernom poňatí. Súčasne pripravujeme stánok „Slovenská reštaurácia“ v ktorom pripravujeme a ponúkame typické slovenské národné jedlá a krajové špeciality. Akcie sa zvyčajne zúčastní 5 študentov, 3 MOV a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie. Doposiaľ ako jediný zástupcovia zo Slovenska sme úspešne prezentovali nielen našu školu, ale aj tatranský región, slovenskú gastronómiu a školstvo Prešovského samosprávneho kraja.
  • Junior Gastro Bidvest Cup  – účasť na medzinárodnej súťaži odbornosti v Brne. Školu reprezentuje jeden žiak odboru kuchár a jeden žiak odboru hotelová akadémia, alebo čašník.
  • V rámci výstavy Danubius Gastro Bratislava– sa zúčastňujeme baristickej súťaže Junior Barista Cup a súťaže v príprave jedál zdravej výživy podľa najnovších trendov.
  • Súťaž Tatranský kuchár, ktorá sa každoročne realizuje v rámci jarnej gastronomickej výstavy vo Vysokých Tatrách – zúčastňujeme sa na odbornej súťaži, no podieľame sa aj na organizačnom zabezpečení akcie.Okrem uvedených akcií sa naša škola prezentuje počas celého školského roka a to v jednotlivých hoteloch vo Vysokých Tatrách pri zabezpečovaní rôznych spoločenských, kultúrnych, politických, firemných a iných podujatí vo Vysokých Tatrách. Taktiež dosahujeme dobré výsledky v oblasti reprezentácie v športových súťažiach na úrovni okresu. Na výbornej úrovni školu reprezentuje zdravotnícky krúžok pri rôznych aktivitách.
  •  Vitis Tropheé Junior -Majstrovstvá mladých someliérov, someliérska súťaž, v servírovaní a podávaní vín.  • Tak dávame  možnosť zažiť úspech aj žiakom, ktorí nevynikajú v štúdiu. Výhodou je aj organizácia odbornej výchovy v špičkových hoteloch vo Vysokých Tatrách a Poprade, pod pedagogickým vedením MOV, čo sa odzrkadľuje v dosahovaných zručnostiach a vedomostiach žiakov počas štúdia i po ukončení štúdia. Škola rozvíja všetky formy spolupráce s verejnosťou, predovšetkým sa snaží zlepšiť komunikáciu s rodičmi. Taktiež spolupracuje s organizáciami, ktoré poskytujú študentom možnosti praxe a odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, sprostredkovanie exkurzií, výstav a súťaží. Väčšina hotelov z oblasti Vysokých Tatier zamestnáva aj našich absolventov, ktorí počas štúdia v týchto zariadeniach absolvovali odborný výcvik alebo odbornú prax. Prínosom je tiež spolupráca so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, kde táto organizácia deleguje svojho zástupcu do skúšobných komisií. 


  Vízie, poslanie a stratégie školy
  • Zvýšiť kvalitu vyučovania cudzích jazykov z dôvodu aplikácie cudzieho jazyka v rámci OV.
  • Venovať sa informatike a aplikovanej informatike prepojením učiva z TV na OV.
  •  Naučiť žiakov aplikovať poznatky na OV v rámci objednávok hosťa.
  • Postupne preškoľovať pedagogických pracovníkov v oblasti práce a využitia IKT.
  • Vyškoliť ďalších učiteľov na získanie certifikátu pre predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie.
  • Zlepšiť materiálno – technické podmienky pre vyučovanie a prevádzku školy.
  • Pokračovať v rekonštrukcii a skvalitňovaní interiéru školy pre zlepšenie celkovej atmosféry v škole.
  • Nepodceňovať dôležitosť kontaktu školy s rodičmi, včas ich informovať o všetkých výchovno-vzdelávacích výsledkoch, úspechoch a dochádzke žiakov, školských aktivitách a podujatiach, naďalej vyvíjať snahu viac ich zapájať do života školy.
  • Zamerať sa na vylepšenie starostlivosti o žiakov v čase mimo vyučovania, pozdvihnúť úroveň záujmovej činnosti žiakov, v rámci možností školy rozšíriť a spestriť ponuku záujmových krúžkov a dať žiakom priestor venovať sa tomu, čo ich baví, organizovať triedne aktivity, ktoré napomáhajú skvalitniť vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.
  • Vynakladať snahu o pozitívne prezentovanie školy na verejnosti, naďalej sa zapájať do života obce a napomáhať k šíreniu dobrého mena školy s cieľom zlepšiť jej doterajší imidž.