• Výchovný poradca

     • Konzultácie: každý deň podľa potreby 

      Plan_prace_vychovneho_poradcu 2021.pdf

      Plan_prace_vychovneho_poradcu 2021.docx

       

      STREDNÁ  ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÁ HORNÝ SMOKOVEC 26,

      VYSOKÉ TATRY

       

       

      P L Á N    P R Á C E

       

       

      výchovnej poradkyne v školskom roku  2021 / 2022

       

       

      Plán práce výchovného poradenstva vychádza z hlavných úloh SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci na rok 2021/2022,z Pedagogicko-organizačných pokynov na rok 2021/2022 a je v súlade s vyhláškou MŠ SR o výchovnom poradenstve.

       

      Základným obsahom výchovného poradenstva je formovanie osobnosti adolescenta, nadobudnutie stabilného pocitu vlastnej identity, nezávislosti, vyjasňovania životných cieľov, hodnôt a uplatnenie sa v spoločnosti a na pracovnom trhu.

      Výchovný poradca bude zabezpečovať služby:

      • Žiakom -monitorovať zmeny v správaní, zabezpečovať osvetovo-preventívne aktivity, sprístupňovať poradenskú službu, zabezpečovať osvetovo-preventívne aktivity, osobitnú pozornosť venovať problémom vyskytujúcim sa v triedach, koordinovať pomoc žiakom
      • Triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom – poskytovať poradenstvo pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií, zabezpečovať spoluprácu s inštitúciami, venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
      • Rodičom- sprostredkovať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické,  reedukačné služby(na požiadanie rodičov)informovať rodičovskú radu o aktuálnych problémoch
      • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie- organizačne pripraviť psychologické vyšetrenia, konzultovať závery a odporúčania z psychologického vyšetrenia u problémových žiakov, zúčastňovať sa na odborných seminároch.

       

      Konzultačné hodiny VP:

      • Nepárny týždeň: ráno :7.00 – 7.45
      • Párny týždeň: ráno :    7.00-   7.45 + podľa potreby

       

      Hlavné úlohy výchovného poradcu

      1. Usmerňovať a koordinovať výchovno-poradenskú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov pri sledovaní a hodnotení vývinu žiakov, pri vytváraní podmienok pre zdravý psychický a sociálny vývin v procese výchovy a vzdelávania v škole.
      2. V spolupráci s triednymi učiteľmi venovať  starostlivosť žiakom so špeciálnymi schopnosťami a potrebami. Sledovať prípady záškoláctva, neospravedlnenej absencie a disciplinárnych problémov.
      3. Osobitnú pozornosť venovať žiakom 1.ročníka z pohľadu adaptácie na stredoškolské štúdium.
      4. Oboznamovať žiakov s dokumentmi týkajúcimi sa ľudských práv detí( Dohovor o právach dieťaťa).
      5. Venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a slabo prospievajúcich.
      6. Zapájať žiakov do olympiád ľudských práv a SOČ.
      7. Viesť evidenciu a venovať sa žiakom s rôznymi poruchami správania a vzdelávania.
      8. Priebežne zisťovať vývoj profesijnej orientácie v jednotlivých ročníkoch.
      9. Spolupracovať s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku a hlavným majstrom a učiteľom pre duálne vzdelávanie
      10. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom ,ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
      11. Zabezpečovať besedy, prednášky a návštevy filmových a divadelných predstavení, ktoré súvisia s výchovno- vzdelávacím procesom, týkajúcim sa problémom dospievania a výchovy k manželstvu a rodičovstvu( v spolupráci s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi) a v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, realizovať besedy.
      12. Riešiť otázky narkotizmu, alkoholu a návykových látok, podieľať sa na plnení úloh Národného programu boja proti drogám.
      13. Podieľať sa na organizovaní školských a mimoškolských aktivít.
      14. Spolupracovať s výchovnými poradcami základných škôl.
      15. Spolupracovať s riaditeľom školy, zástupcom riaditeľa a koordinátorom protidrogovej prevencie.
      16. Spolupracovať s CPPPaP  a CVČ.
      17. Viesť nástenku o aktuálnych informáciách o možnostiach štúdia na VŠ.
      18. Organizovať pre žiakov besedy so zástupcami VŠ o podmienkach štúdia a o prijatí na VŠ
      19.  Nahlasovanie neospravedlnenej absencie nad 15 hodín u žiakov s povinnou školskou dochádzkou OÚ - odboru sociálnych vecí a rodiny, prípadne obecnému úradu.
      20. Účasť na školeniach a zasadnutiach zaoberajúcich sa problematikou VP
      21. Viesť evidenciu výchovných opatrení všetkých žiakov školy a prihlášok žiakov na

       Vysoké školy.

      1. Evidencia žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou-zdravotným

      znevýhodnením, a poruchami správania.

      23. Evidencia žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou-zdravotným      

      znevýhodnením, a poruchami správania.

      24.Spolupracovať s rôznymi subjektmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove

            a vzdelávaní.

       

      Výchovné poradenstvo bude najmä:

      • zabezpečovať komplexný poradenský servis (metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov ,diagnostickú činnosť pre žiakov),
      • monitorovať výchovno -vzdelávacie problémy žiakov,
      • venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou(  delikvencie, šikanovania ,kriminalita, fyzické násilie, podporovať u žiakov rozvoj sebaúcty a úcty k druhým prostredníctvom rozvíjania komunikácie, sebapoznania, sebaúcty a sebaovládania, ktoré pokladáme za jeden z predpokladov uplatňovania ľudských práv, profesionálna výchova je základom pre výchovu k ľudským právam).,realizácia aktivít, organizovanie besied, prieskumná činnosť,
      • iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti

      výchovno – vzdelávacieho procesu,

      • žiakom a ich zákonným zástupcom poskytovať preventívno-výchovné konzultácie,
      • v oblasti výchovného poradenstva budeme vytvárať podmienky pre psychologicko-poradenskú činnosť a pokiaľ to bude aktuálne sledovať realizáciu poradenských, reedukačných a psychologicko-terapeutických doporučení

       

       

       

       

       

      Časový plán na školský rok  2021 / 2022

       

       

      SEPTEMBER

       

      1.Pripraviť podmienky  pre  činnosť výchovného poradcu, samostatná miestnosť, doplnenie kabinetu  výchovného poradenstva odbornou literatúrou, propagačnými materiálmi.

      2. Vypracovať plán práce výchovného poradenstva a predložiť  ho na schválenie riaditeľovi školy, zavedenie konzultačných hodín a preštudovať pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2021/2022.

      3. Pripraviť nástenku s protidrogovou tematikou a pripraviť nástenku výchovného poradenstva.

      4. Zaviesť  a  systematicky  dopĺňať  osobitnú   evidenciu   žiakov   s  problémami   v  učení, v osobnostnom vývine, v správaní, žiakov nadanýh a talentovaných.

      5. Pripraviť dohodu  o návykových látkach pre žiakov 1. ročníkov medzi školou a zákonným zástupcom /na podpis riaditeľ/. Odovzdané pre triedy 1.A,B,C,D

      6. V pravidelných intervaloch triedny učiteľ anonymne monitoruje prejavy šikanovania. Žiaci môžu anonymným spôsobom upozorniť učiteľa  na daný problémém.

      7. Triedny učiteľ monitoruje počas celého roka  možné negatívne vplyvy, nosenie drog do školy v prípade podozrenia tento problémém rieši na úseku výchovného poradenstva a s vedením školy.

      8. V triedach IV.HA a IV.A  - pre žiakov premietnuť výchovno-vzdelávacie dokumenty  CD „Až do dna…., Vplyv pitia alkoholu počas tehotenstva na vývin plodu, Riziká pitia alkoholu z neoverených a pochybných zdrojov, ktoré poskytlo občianske združenie Športom proti drogám.

      9. Vybrať žiakov na odbornú prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021/2022. Výberové konanie na odbornú prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021/2022, Po doručení podkladov a možností vzhľadom na COVID- 19.

      10. Účasť výchovnej poradkyne na porade v Centre pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie v Poprade/ Oznámené p. Antašom uskutoční sa online, vzhľadom na COVID -19.

      11. Vypracovanie internej smernice k prevencií a riešeniu šikanovania žiakov na SOŠH v Hornom Smokovci.(zodpovedná výchovná poradkyňa).

      12.Príprava nového osobného dotazníka pre žiakov prvých ročníkov 1.A,1.B,1.C,1.D pomoc pre ASC agendu ,odovzdané triednym učiteľom týchto ročníkov.

      13. Príprava dokumentov: 1. žiadosť začlenenie žiakov/integrácia

                                                 2. Informatívny súhlas rodičov na začlenenie

                                                 3.návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálno-vzdelávacími

                                                    potrebami v strednej škole

      14. Oboznámiť žiakov s hygienickými požiadavkami a ich dodržiavaním Covid-19

      15. Poučenie žiakov každého ročníka s bezpečnosťou v školských priestoroch, presunoch a školských akciách./triedny učitelia/

      16. Charitatívna akcia -Biela pastelka

      17.Vypracovanie -pomôcka pre všetkých učiteľov a rodičov -Vývinové potuchy pomenovanie a pomoc týmto študentom.

       

      OKTÓBER

       

      1. Osobitnú pozornosť venovať žiakom prvého ročníka z dôvodu ich adaptácie  na odbor a povolanie, prispôsobovanie sa na nové podmienky .

      2. Individuálna konzultačná činnosť podľa potreby.

      3. Prerokovanie úloh výchovného poradenstva s vedúcimi predmetových komisií na škole so zameraním na konkrétne  problémy.

      4. V spolupráci s triednymi učiteľmi založenie evidencie problémových žiakov, ich prípadne odporúčanie na vyšetrenie v CPPPaP a založenie agendy správ a žiadostí  integrovaní žiaci. V školskom roku 2021/2022  škola sa zapojila do projektu Národný projekt pomáhajúci profesiám. Na škole budú 2 pedagogický asistenti a sociálny pedagóg.

      5. Spolupráca pri organizovaní záujmových krúžkov. Na škole budú pracovať tieto krúžky: stolnotenisový  Jaroslav. Michalko, zdravotnícky Vladimír Endresz, kreativita v gastronómií, Silvia Hurajtová, Vladimír Andraš.

      6. Monitoring v IV.A a V.HA triedach pre vysokoškolské štúdium. Uskutočniť

       prieskum žiakov ašpirujúcich  na vysokoškolské štúdium v maturitných triedach.

      7.  Zorganizovanie prednášky príslušníka Justičnej polície Poprad s témou priestupky mladých a ich trestnoprávna zodpovednosť. Mgr. Pavol Jati podplukovník.

      8. Aktívna účasť na Burze stredných škôl v Poprade “Aréna”. Príprava informačných

      materiálov. Informovanie o študijných a učebných odborov v systéme duálnehovzdelávania.

      9. Premietnutie žiakom 2. ročníkov film RYTMUS- SÍDLISKOVÝ SEN.

      1O. Prezentácia o COVID -19, v power -pointe pre žiakov školy, ochrana zdravia.

      11.  Účasť žiakov na barmanskej súťaži Prešov, termín sa upresní podľa propozícií.

      12. Stretnutie školskej rady na škole predsedníčkou Alexandrou Špakovou s riaditeľom p. PaedDr. Pavlom Hudačekom, prerokovanie požiadaviek študentov.

       

      NOVEMBER

       

      1. Spolupracovať s majstrami odborného výcviku pri zabezpečení systematickej starostlivosti u zlyhávajúcich žiakov, žiakov ktorí vymeškávajú odbornú prax na závodoch,

      2. Zisťovanie termínov odosielania prihlášok na štúdium na vysokých školách.

      3. Monitorovanie žiakov závislých na fajčení. Dotazník pre žiakov a jeho spracovanie.

      6. Na hlavnej nástenke prézentacia témy fajčenie, premietanie filmov s problematikou negatív fajčenia.

      7. Deň otvorených dverí na SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci/ podľa aktuálnej situácie

           COVID -19.

      8. Účasť výchovnej poradkyne na porade výchovných poradcov, v Poprade,

          informácie ohľadom burzy ZŠ.

      9. Účasť na burze v Aréne Poprad,základných  škôl v okrese Poprad.( zodpovední MOV,VP)

      1O. Škola sa zapojila do projektu  ERAZMUS + základné informácie./zástupca TV/.

      11. Spolupráca s úradom prace a sociálnych vecí,ppotvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzky podľa paragrafu 2 ods.3 zákona č.201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom.

      14. Poprad Burza „Kam po strednej škole“ určené pre žiakov končiacich ročníkov 5.HA, 4.A trieda.(zodpovedná výchovná poradkyňa). Ak podmienky COVID-19 dovolia účasť na tomto podujatí, termín a kde sa to bude konať organizátori toho roku pošlú a upozornia školu.

       

       

      DECEMBER

       

      1. Uskutočniť prieskum adaptácie na odbor a povolanie.

      2. Poskytovať individuálne a skupinové konzultácie a rady podľa povahy problémov.

      3. Zabezpečiť odbornú prednášku alebo besedu  o prevencii AIDS. Na nástenke prezentovať danú problematiku.

      4. Účasť žiakov na seminári zameraného na tému ochrany spotrebiteľa. Seminár organizuje Európske spotrebiteľskéé centrum, ktoré pracuje pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

      5.Cechovanie žiakov 1.ročníka v odbore kuchár, čašník, cukrár- trieda 1.A,1.B,1.C,1.D

      6. Zabezpečiť  sviatočnú vianočnú výzdobu v škole. Spolupráca  jednotlivých triednych učiteľov aj spolupráca rady študentov  na škole predsedníčka Alexandra Špaková.

      7. Výchovný koncert alebo návšteva ľadového domu na Hrebienku./zástupca pre TV/.

      8. Dotazník pre žiakov 1. ročníkov zameraný na šikanovanie /spracovať a vyhodnotiť/.

       

      JANUÁR

       

      1. Pomoc pri evidencii elektronických prihlášok na vysoké školy a dohliadnuť na správne a presné vyplnenie prihlášok na VŠ.

      2. Spolupráca so sociaálnými kurátormi  z OÚ Poprad.

      3. Vypracovať opatrenia pre prácu  so žiakmi  neprospievajúcimi po polročnej  klasifikačnej porade, problémy v škole, učenie sa.

      4. Zorganizovať zdravotnú prípravu žiakov na našej školy v oblasti prvej pomoci žiakmi, krúžok zdravotnícky./ p. Ing. Vladimír Endresz/.

      5. Účasť vybratých žiakov z jednotlivých ročníkov na výstave Incheba Bratislava

      6. Vypracovanie pomôcky výchovným poradcom pre triednych učiteľov, upozornenie na nedbalú školskú dochádzku a uvoľňovanie žiakov zo školy.

       

      7. Na nástenke v rámci environmentálnej výchovy prezentovať separáciu odpadu, bio odpad  európska legislatíva povinnosť zaviesť od 1.1.2020.

      8. Konzultačná a poradenská činnosť

       

      FEBRUÁR

       

      1. Analýza výchovno -vyučovacích výsledkov za 1.polrok

      2.Konzultácie s rodičmi  neprospievajúcich žiakov s cieľom vzájomnej spolupráce pri riešení

      neprospechu.

      3.Účasť žiakov končiacich maturitných ročníkov na dňoch otvorených dverí

         vysokých škôl.

      4. Priebežná konzultačná činnosť s problémovými žiakmi.

      5. Duševné zdravie na SŠ (zodpovední triedny učitelia na triednických hodinách).

       

      MAREC

       

      1. Konzultačná a poradenská činnosť.

      2. Účasť žiakov na besede so spisovateľmi, marec mesiac knihy, knižnica Starý Smokovec/p. Kapustová, vedúca knižnice/

      3. Evidencia prihlášok  žiakov ,ktorí si dali žiadosti na vysoké školy.

      4. Konzultácie s rodičmi neprospievajúcich žiakov s cieľom vzájomnej spolupráce pri riešení problémov s prospechom a slabou dochádzkou pred tri štvrťročnou klasifikáciou.

       5. Exkurzie podľa plánu  predmetových komisií.

       6. Beseda na tému“ Zvládanie záťažových situácií a stresu „(zodpovední triedny učitelia)

       7. Deň narcisov, podpora zbierky.

       

      APRÍL

       

      1. Prednáška o finančnej gramotnosti.

      2. Zabezpečiť enviromentálnu výchovu  v jednotlivých predmetoch.

      3. Prednáška spojená s besedou : Profesijne informácie, postup pri zaevidovaní sa absolventov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt EURES - základné informácie.

      4. Evidencia prihlášok žiakov na vysoké školy.

      5.  Priebežná konzultačná činnosť s problémovými žiakmi.

       

      MÁJ

       

      1. Príprava žiakov maturitných ročníkov na maturitné skúšky z hľadiska zvládnutia stresových situácií.

      2.Návšteva múzea holokaustu v Seredi./ v prípadne zlepšenie situácie s COVID 19,návšteva Osvienčima v Poľsku.

      3.  Účasť žiakov na tvorivých dielňach v Tatranskej galérií.

      4. Exkurzie podľa plánu  predmetových komisií.(zodpovední predsedovia predmetových komisií).

      5. Účasť výchovnej poradkyne na porade výchovných poradcov Centrum pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie v Poprade.

      6. Účasť na príprave maturitných skúšok (zodpovední všetci vyučujúci).

       

      JÚN

       

      1. Konzultácie s rodičmi neprospievajúcich žiakov s cieľom vzájomnej spolupráce pri riešení problémov s prospechom a slabou dochádzkou pred koncoročnou klasifikáciou.

      2. Vyhodnotenie činnosti na úseku výchovného poradenstva na koncoročnej klasifikačnej porade.

      3. Návrhy učiteľov a majstrov odborného výcviku zakomponovať do plánu práce výchovného poradcu na školský rok 2021/2022.

      4. Zhodnotenie činnosti výchovného poradcu

       

       

       

      Plán výchovného poradcu je otvorený materiál a bude sa dopĺňať o ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z výchovno-vyučovacej činnosti a dokumentov k výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

       

       

      V Hornom Smokovci 2.9.2021         

       

       

      Prerokované a zverejnenie dňa: 6.9.2021

                                                                                     _________________________________

       

                                                                             Mgr. Darina Jatiová

                                                                             výchovná poradkyňa, kariérny poradca

                                                                                a koordinátorka drogovej prevencie

       

       

       

       

                                                                                                  PaedDr. Pavol Hudaček

                                                                                               riaditeľ SOŠH Horný Smokovec