• Novinky

      • Hodnotenie žiakov

      •  

       Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

       V čase mimoriadnej situácie budú žiaci hodnotení známkami na základe doterajších výsledkov v 2. polroku šk. roku 2019/2020 s prihliadnutím na plnenie dištančných úloh v čase prerušenia vyučovania.

       Neklasifikované budú nasledovné predmety: náboženská výchova, etická výchova, telesná výchova. Klasifikáciu nahradí slovné hodnotenie absolvoval resp. neabsolvoval.

       V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020.

       Prerokované pedagogickou radou elektronicky 27. 4. 2020.

        

       Horný Smokovec 27. 4. 2020

                                                                                                           PaedDr. Pavol Hudáček

                                                                                                                 riaditeľ školy

        

        

     • Oznam k maturitám 2020
      • Oznam k maturitám 2020

      • Milí maturanti,

       blíži sa čas ukončenia Vášho stredoškolského štúdia. Býva to najkrajšie obdobie v študentskom živote. Obdobie stresu, strachu ale aj radosti z prvých dôležitých životných úspechov. Obdobie lúčenia sa so školou, spolužiakmi a pedagogickým zborom. Žiaľ, v čase mimoriadnej situácie ste o všetky tieto radosti aj starosti ukrátení.

       Mimoriadna situácia ovplyvní aj Vaše maturitné skúšky.

       K dnešnému dňu vydal minister školstva Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. Maturity sa v tomto školskom roku uskutočnia administratívne. Všetky informácie nájdete pod príspevkom a na nasledovnej adrese:  http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

       Prípadne aj na linku ministerstva školstva tu...

     • Radostné veľkonočné sviatky
      • Radostné veľkonočné sviatky

      • Veselé prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, štastia, slniečka a oddychu prajeme všetkým...

                 Vedenie SOŠ hotelová Horný Smokovec