• Novinky

     • Príjmanie uchádzačov do prvých ročníkov 2020/2021
      • Príjmanie uchádzačov do prvých ročníkov 2020/2021

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a zákona č. 324/2012 v platnom znení určuje tieto kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníkov denného štúdia študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021: určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách :

       kritériá

       Prijímanie na stredné školy, termíny...