• Odborný výcvik

     •                      Praktické vyučovanie žiakov Hotelovej akadémie (ďalej HA), žiakov 3-ročného učebného a 4-ročného študijného odboru kuchár a čašník - servírka má formu odborného výcviku (ďalej OV). Výučba OV sa zabezpečuje v školských odborných učebniach stolovania a technológie prípravy pokrmov. Pre upevnenie a precvičovanie zručností, ako aj získavanie poznatkov pri  rôznych špeciálnych gastronomických podujatiach má škola uzatvorené zmluvy s hotelmi kategórie troj- a štvor- hviezdičkových na získavanie zručností a pracovných návykov v priamom kontakte s hosťom, a to pod kontrolou MOV.

      OV v školskom roku 2019/20 vyučujú MOV a inštruktori z radov pracovníkov organizácie, ktorí sú menovaní riaditeľom organizácie a riaditeľom školy. Organizačne zabezpečuje a riadi praktické vyučovanie zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie a hlavný majster. 

      Cieľom OV v školskom  roku 2019/20 je naďalej zvyšovať požiadavky
      na odbornú úroveň žiakov so zameraním na moderné trendy v gastronómii. V odbore čašník - servírka zvyšovať nároky na spoločenské vystupovanie a správanie sa žiakov, prehlbovať komunikačné schopnosti žiakov pri práci s hosťom, pričom zvýšenú pozornosť sa aj naďalej upriamuje na komunikáciu v cudzom jazyku. V odbore kuchár naučiť žiakov samostatne pracovať s receptúrami teplej a studenej kuchyne. Naučiť žiakov pracovať aj s cukrárskymi receptúrami a pripravovať výrobky teplej a studenej kuchyne pre slávnostné príležitosti. Žiaci 3. a 4. ročníkov a žiaci HA majú možnosť tréningu  s cvičnou verziou programu „Micross“ pre reštauračné zariadenia, ktorý je inštalovaný v odbornej učebni stolovania a odbornej učebni  prípravy pokrmov.Pravidelne sa využíva učebňa technológie prípravy pokrmov, kde je prioritou naučiť žiakov aplikovať modernú kuchynskú technológiu. Pracovať s konvektomatom, vedieť pripraviť pokrmy metódou sous vide s dôrazom na široké využitie ich možností. Pre záujemcov, z radov našich žiakov, zabezpečujeme carving kurz -vyrezávania do ovocia a zeleniny. V spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou, sekcia Vysoké Tatry, realizujeme barmanský kurz, kde úspešným absolventom je udelený medzinárodne platný certifikát. Podobne zabezpečujeme aj kurz baristický v spolupráci s Academy of Cofeé a someliersky kurz v spolupráci s Vinárským Inštitútom Bratislava.