• Prijímacie konanie

    • Kritériá pre prijímanie žiakov do SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022

    •  

     Riaditeľ Strednej odbornej školy  hotelovej Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a zákona č. 324/2012 v platnom znení určuje tieto

     kritéria 2021/2022

     prijatia uchádzačov do 1. ročníkov denného štúdia študijných a učebných odborov pre školský rok 2021/2022.

     V prípade akejkoľvek otázky ohľadom prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022 nás kontaktujte mailom sosvt.prijimacky@gmail.com alebo telefonicky 052/4422 865.

     Príjmanie na stredné školy - termíny:

      Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

     a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
     b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
     c)do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
     d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

     Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
     a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
     b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
     a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
     b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
                                                                 (info z https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021)

      

     Študijné odbory

      

     Do tried 1. ročníka je možné prijať:

      

     1. v študijnom odbore  6444 K čašník, servírka       (4-ročné štúdium)       14 uchádzačov ( z toho  8 žiakov v duálnom vzdelávaní )
     2. v študijnom odbore  6445 K kuchár                     (4-ročné štúdium)       24 uchádzačov  (z toho 18 žiakov v duálnom vzdelávaní)

      

     Učebné odbory

      

     Do tried 1. ročníka je možné prijať:

      

     1. v učebnom odbore 6445 H kuchár ( 3-ročné štúdium )   19 uchádzačov  (z toho 10 žiakov v duálnom vzdelávaní )
     2. v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka (3-ročné štúdium)     19 uchádzačov ( z toho 10 žiakov v duálnom vzdelávaní )

                     c. v učebnom odbore 2964 H cukrár  ( 3-ročné štúdium )  8 uchádzačov  ( z toho 5 žiakov v duálnom vzdelávaní )

     Uchádzači o štúdium v týchto učebných odboroch budú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe  priemeru známok zo ZŠ.