• Novinky

     • Oddychová miestnosť a zrekonštruované vykurovanie
      • Oddychová miestnosť a zrekonštruované vykurovanie

      • Na SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26

       sa počas prázdnin pustili do rekonštrukcie pôvodného bytu školníka. Výsledkom je nová zasadacia miestnosť s kuchynkou a oddychová miestnosť, ktorá slúži žiakom školy a ponúka im ideálny priestor na relax a čítanie.

       Rekonštrukciou v škole prešlo aj vykurovanie, v rámci rekonštrukčných prác sa tu konkrétne pristúpilo k obnoveniu kotolne a radiátorov v budove, čo prispelo k zvýšeniu komfortu v triedach a v celej škole.

       SOŠ hotelová v Hornom Smokovci je škola s bohatou históriou, úzko špecializovaná na gastronómiu v odbore kuchár a čašník – servírka. Škola reaguje na dynamický rozvoj cestovného ruchu v tatranskom regióne a spolupracuje s tunajšími hotelmi, čo je zárukou výučby najmodernejších trendov v hotelierstve a gastronómii. Praktické vyučovanie realizuje v najlepších tatranských hoteloch, zapojená je do duálneho systému vzdelávania.

       Mnohí z absolventov školy sú úspešní hotelieri doma i v zahraničí, k čomu prispela vzájomná a profesionálna spolupráca s odbornými inštitúciami na Slovensku aj za jeho hranicami.

       Škola sa nachádza v krásnom prostredí Vysokých Tatier a svojou nadmorskou výškou cca 960 m n.m. je najvyššie položenou strednou školou na Slovensku.

      • Učíme sa radi

      • To čo robíme radi, robíme najlepšie, s najväčšou chuťou a energiou. A všetci sa radi hráme.

       Hravú činnosť na predmete animácia sme na minulej hodine zamerali na aktivity rozvíjajúce tvorivé myslenie a tímovú spoluprácu.

       Vytvoriť osobné logo pomocou všetkých drobností vo svojich vreckách, následne ho prezentovať, a vysvetliť skupine každú jeho časť si vyžaduje tvorivosť, sebapoznanie a objavovanie.

       Ďalšia aktivita bola perfektná na spojenie tímu a na uvoľnenie jej členov. Rozmotanie uzla rúk je síce veľmi krátka aktivita, ale prekvapivo náročná výzva, ktorá si vyžaduje organizáciu tímu, výnimočnú komunikáciu a dobré vedenie.

       Nechajte sa inšpirovať.

      • ZACHRAŇOVANÝ ZÁCHRANCA

      • Dňa 23. septembra 2020 sme v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade uviedli do života knihu nášho kolegu Vladimíra Andraša, ktorá vyšla pod názvom Zachraňovaný záchranca. Na pozadí príbehu dievčatka menom Dudka autor zachytáva osudy rodiny Lichtensteinovej z obdobia pred druhou svetovou vojnou až po súčasnosť a je venovaný tematike holokaustu. Programu sa zúčastnili vzácni pozvaní hostia, potomkovia ľudí, ktorí sa museli pred režimom fašizmu ukrývať v bunkri v Slovenskom raji ale aj študenti našej školy, ktorí vystúpili v programe. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí vydanie útlej knižočky podporili, vedeniu školy za podporu tohto projektu a kolegom majstrom za chutné občerstvenie.

      • HÁGY FEST

      •  

       Foto spomienky na vydarený HÁGY FEST, ktorý sa konal 12.9.2020 v areály najvyššie položenej ZŠ na Slovensku vo Vyšných Hágoch.

        

       Súčasťou bol spomienkový volejbalový turnaj, bohatý zábavný program a sprievodné podujatia.

       Bolo možné si vybrať aj zo širokej ponuky suvenírov a gastro stánkov, z ktorých najväčším lákadlom boli nepochybne tie s gulášom zadarmo od nás.

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a ich majstrom odbornej výchovy za chutný guláš a šírenie dobrej nálady medzi hosťami.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s  osadou Vyšné  Hágy a Mestom Vysoké Tatry.

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      • Oznam k otvoreniu šk. r. 2020/2021

      • Milí rodičia a žiaci,

       v stredu, 2. 9. 2020, sa opätovne otvoria brány našej školy. Prosíme o dodržanie časového harmonogramu. Škola bude otvorená až o 7.30 hod. Pred vstupom do školy prosím dodržiavajte odstupy. Žiadame rodičov, aby nevstupovali do školy. Pripomíname povinnosť priniesť vyplnený dotazník a čestné prehlásenie. Prajeme veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku. Tešíme sa na opätovné stretnutie.

        

                                                                                                 Vedenie SOŠH Horný Smokovec

      • Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021 sa z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 neuskutoční. Vaše zdravie je pre nás dôležité, preto školský rok začneme v súlade s hygienickými nariadeniami v triedach.  Aby nedošlo k opätovnému zatvoreniu škôl žiadame Vás dodržiavať zásadu R-O-R.

        

       Podmienky nástupu do školy:

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       Každý žiak prinesie vyplnené a podpísané dokumenty:

        

        

       Otvorenie šk. r. 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 v budove SOŠH Horný Smokovec na Peknej Vyhliadke podľa nasledujúceho harmonogramu:

        

       I.A, I.B, I.C

       (uč. č. 4, 8, 9)

       8.00 budova na Peknej Vyhliadke – triednické hodiny

       9.30 – návšteva strediska odborného výcviku v sprievode majstra odbornej výchovy

       V.HA

       8.00 uč. č. 6 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       IV.A

       8.00 – uč. č. 1 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       IV.HA

       8.30 – uč. č. 5 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       III.HA

       9.30 – uč. č. 4 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       III.A

       9.30 – uč. č. 1 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

        

       III.B

       9.30 uč. č. 9 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.A

       9.30 uč. č. 8 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.B

       10.00 uč. č. 5 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.C

       10.00 uč. č. 6 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

        

       Prosíme dodržiavať časový harmonogram a nezdržiavať sa na chodbách školy.

        

       Horný Smokovec 20. 8. 2020

     • Gastro škola v SOŠ hotelovej už v auguste...
      • Gastro škola v SOŠ hotelovej už v auguste...

      •  

       Prichádzame s niečím novým a výnimočným..... Nemusíš čakať, kým sa staneš naším žiakom...Malú ochutávku Ti ponúkame už toto leto....

       Tak neváhaj a prihlás sa na tel.0903 052 744 alebo na  sosh.gastroleto@gmail.com

        

     • Príjmanie uchádzačov do prvých ročníkov 2020/2021
      • Príjmanie uchádzačov do prvých ročníkov 2020/2021

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a zákona č. 324/2012 v platnom znení určuje tieto kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníkov denného štúdia študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021: určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách :

       kritériá

       Prijímanie na stredné školy, termíny...

        

      • Hodnotenie žiakov

      •  

       Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

       V čase mimoriadnej situácie budú žiaci hodnotení známkami na základe doterajších výsledkov v 2. polroku šk. roku 2019/2020 s prihliadnutím na plnenie dištančných úloh v čase prerušenia vyučovania.

       Neklasifikované budú nasledovné predmety: náboženská výchova, etická výchova, telesná výchova. Klasifikáciu nahradí slovné hodnotenie absolvoval resp. neabsolvoval.

       V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020.

       Prerokované pedagogickou radou elektronicky 27. 4. 2020.

        

       Horný Smokovec 27. 4. 2020

                                                                                                           PaedDr. Pavol Hudáček

                                                                                                                 riaditeľ školy