Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola hotelová
Adresa školyHorný Smokovec 26
Telefón+421052 /4422865
E-mailsos-smokovec@mail.t-com.sk
WWW stránkasos-smokovec.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Peter S l a n č o   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 281

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár24 
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár17 
I.HA 6323K hotelová akadémia18 
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár27 
II.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár18 
II.HA 6323K hotelová akadémia27 
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár26 
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár0 
III.HA 6323K hotelová akadémia20 
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár0 
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár0 
IV.HA 6323K hotelová akadémia25 
V.HA 6323 K hotelová akadémia0 
Z_21-Archiv0 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJANIAINBIODEJDKUEKOETVGEOGCRHVYHGMCHEINF
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
I.HA 6323K hotelová akadémia               
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
II.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
II.HA 6323K hotelová akadémia              1
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
III.HA 6323K hotelová akadémia               
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
IV.HA 6323K hotelová akadémia               
V.HA 6323 K hotelová akadémia               
Z_21-Archiv               

TriedaMRKMATNBVNOPNOVNEJOBNOVYPVYPČOZPRCSJLSCRSPKSpr
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár       1   3,15   
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár           3,67   
I.HA 6323K hotelová akadémia       1,25   2,6   
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár       1   3   
II.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár       1   2,83   
II.HA 6323K hotelová akadémia               
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár       2   3,12 2 
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár       1   3,11   
III.HA 6323K hotelová akadémia       2   2,95   
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár       1       
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár       1       
IV.HA 6323K hotelová akadémia               
V.HA 6323 K hotelová akadémia               
Z_21-Archiv               

TriedaSTOTPPTOBTECTEVTČOZUCTÚSP
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár        
I.HA 6323K hotelová akadémia        
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
II.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár        
II.HA 6323K hotelová akadémia        
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár        
III.HA 6323K hotelová akadémia        
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
IV.HA 6323K hotelová akadémia        
V.HA 6323 K hotelová akadémia        
Z_21-Archiv        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár24000024000
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár17000017000
I.HA 6323K hotelová akadémia18000018000
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár27000027000
II.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár18000018000
II.HA 6323K hotelová akadémia27000027000
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár26000026000
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár000000000
III.HA 6323K hotelová akadémia20000020000
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár000000000
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár000000000
IV.HA 6323K hotelová akadémia25000025000
V.HA 6323 K hotelová akadémia000000000
Z_21-Archiv000000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár2400,0000,0000,00
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár1700,0000,0000,00
I.HA 6323K hotelová akadémia1800,0000,0000,00
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár2700,0000,0000,00
II.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár1800,0000,0000,00
II.HA 6323K hotelová akadémia2700,0000,0000,00
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár2600,0000,0000,00
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár000,0000,0000,00
III.HA 6323K hotelová akadémia2000,0000,0000,00
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár000,0000,0000,00
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár000,0000,0000,00
IV.HA 6323K hotelová akadémia2500,0000,0000,00
V.HA 6323 K hotelová akadémia000,0000,0000,00
Z_21-Archiv000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár  
I.HA 6323K hotelová akadémia  
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
II.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár  
II.HA 6323K hotelová akadémia6323 K hotelová akadémia 
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár  
III.HA 6323K hotelová akadémia  
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
IV.HA 6323K hotelová akadémia  
V.HA 6323 K hotelová akadémia  
Z_21-Archiv  

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
anglický0 Mgr. Iveta Jurčíková
anglický 20 Ing. Bibiána Péterová
plavecký0 Mgr. Iveta Jurčíková
počitačový0 Ing. Juraj Weszter
šachový0 Mgr. Marián Hrebík
zdravotnícky0 RNDr. Zuzana Slančová
zložitá obsluha0  

Záver

Vypracoval: RNDr. Peter S l a n č o

V vo Vysokých Tatrách, 21. januára 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: