• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyStredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
  Adresa školyHorný Smokovec 26
  Telefón+421052 /4422865
  E-mailsos-smokovec@mail.t-com.sk
  WWW stránkasos-smokovec.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľRNDr. Peter S l a n č o   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 274

  Počet tried: 12

  Podrobnejšie informácie:
  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A27 
  I.B19 
  I.HA27 
  II.A22 
  II.B12 
  II.HA18 
  III.A25 
  III.B0 
  III.HA26 
  IV.A0 
  IV.HA21 
  V.HA0 

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat
   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaADKANJANIAINBIODEJDKUEKOETVGEOGCRHVYHGMCHEINF
  I.A               
  I.B               
  I.HA               
  II.A               
  II.B               
  II.HA               
  III.A               
  III.B               
  III.HA               
  IV.A               
  IV.HA               
  V.HA               

  TriedaMRKMATNBVNOPNOVNEJOBNOVYPVYPČOZPRCSJLSCRSPKSpr
  I.A           2,89   
  I.B               
  I.HA               
  II.A           2,91   
  II.B           3,46   
  II.HA           2,39   
  III.A           2,76   
  III.B           3   
  III.HA               
  IV.A               
  IV.HA               
  V.HA               

  TriedaSTOTPPTOBTECTSVTEVTČOZUCTÚSP
  I.A         
  I.B         
  I.HA         
  II.A         
  II.B         
  II.HA         
  III.A         
  III.B         
  III.HA         
  IV.A         
  IV.HA         
  V.HA         

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A27000027000
  I.B19000019000
  I.HA27000027000
  II.A22000022000
  II.B12000012000
  II.HA18000018000
  III.A25000025000
  III.B000001000
  III.HA26000026000
  IV.A000000000
  IV.HA21000021000
  V.HA000000000

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A2700,0000,0000,00
  I.B1900,0000,0000,00
  I.HA2700,0000,0000,00
  II.A2200,0000,0000,00
  II.B1200,0000,0000,00
  II.HA1800,0000,0000,00
  III.A2500,0000,0000,00
  III.B000,0000,0000,00
  III.HA2600,0000,0000,00
  IV.A000,0000,0000,00
  IV.HA2100,0000,0000,00
  V.HA000,0000,0000,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A  
  I.B  
  I.HA6323 K hotelová akadémia 
  II.A  
  II.B  
  II.HA  
  III.A  
  III.B  
  III.HA6323 K hotelová akadémia 
  IV.A  
  IV.HA  
  V.HA  

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  anglický0 Mgr. Iveta Jurčíková
  anglický 20 Ing. Bibiána Péterová
  plavecký0 Mgr. Iveta Jurčíková
  počitačový0 Ing. Juraj Weszter
  šachový0 Mgr. Marián Hrebík
  zdravotnícky0 RNDr. Zuzana Slančová
  zložitá obsluha0  

  Záver

  Vypracoval: RNDr. Peter S l a n č o

  V vo Vysokých Tatrách, 10. októbra 2019

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: